Kvalitné a moderne stvárnené dielo sochára Pavla Tótha bolo vytvorené v uvoľnenej kultúrnej atmosfére konca 60. rokov 20. storočia. Figurálne súsošie zobrazuje skupinu vojakov, kde traja vo víťaznom, spontánnom geste vyhadzujú štvrtého spolubojovníka nad hlavu. Plastika je komponovaná na pohľady zo všetkých strán a spôsob spracovania námetu víťazstva ako prirodzeného, radostného gesta je ojedinelým v rámci dobového slovenského sochárstva, ktoré v tom čase uprednostňovalo oficiálnejšie poňaté frontálne kompozície. Dielo pravdepodobne vzniklo pri príležitosti premiestnenia Vojenskej školy Jana Žišku z Trocnova z Bratislavy do Banskej Bystrice, kde bola škola premenovaná na Vojenské gymnázium Slovenského národného povstania (1969). Súsošie bolo umiestnené pred budovu školy, v blízkosti parku SNP.

 

This valuable, modern work by sculptor Pavol Tóth was created in the relaxed cultural atmosphere towards the end of the 1960s. His figural sculpture depicts a group of soldiers, with three of them tossing the fourth one high in the air in a spontaneous, celebratory gesture. The sculpture is designed to be viewed from all sides and the way it interprets the theme of victory as a natural, joyful gesture is unique in the Slovak sculpture of its time, when preference was given to more formal, frontal compositions. The sculpture was probably created to mark the relocation of the Jan Žižka of Trocnov Military School from Bratislava to Banská Bystrica, where it was renamed the Slovak National Uprising Military Secondary School (1969). The sculpture was installed in front of the school building, near the park.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Výtvarné dielo Zvíťazili bolo obnovené v roku 2019.