Škola spĺňala požiadavky meštianskej a obchodnej školy mesta, čiže druhého a tretieho stupňa vzdelávania. Budova sa svojím slohom pripojila k prvým eklektickým stavbám novej ulice. Jej hmotová kompozícia má tvar v podobe „L“ na križovatke ulíc, s hlavným vstupom v osi zvýrazneného nárožia, pokračujúceho vertikálne v bohatých strešných tvaroch. Na tejto osi je v interiéri umiestnené hlavné schodište, sprístupňujúce všetky podlažia. Dispozícia budovy je jednoduchá. Priebežná chodba zo strany dvora, učebne sú umiestnené zo strany ulice. Architekt čerpá svoju inšpiráciu z anglickej neskorej gotiky až po secesnú ornamentiku. Uličné i dvorné priečelia sú výtvarne rovnocenné. V roku 1932 bola škola rozšírená smerom k Hornej ulici vo funkcionalistickom tvarosloví.

 

The school met the town’s need for a municipal school and a school of commerce, providing secondary and tertiary education. Its author, Alfréd Jendrassík, trained with architect Ödön Lechner and later worked at the Ministry of Trade in Budapest. The building was a fitting addition to the first eclecticstyle buildings on the new street. Its L-shaped structure is situated on an intersection of two streets, with the main entrance in the axis of an accentuated corner extending vertically in exuberant roof shapes. Along the same axis, an interior staircase provides Access to all floors. The floor plan is simple, with classrooms facing the street and corridors running the length of the courtyard side. The architect drew inspiration from a variety of styles from late English Gothic to Art- Nouveau ornamentation. The street and the courtyard façades are artistically equivalent. In 1932, a functionalist extension was added to the school on the side towards Horná street.

 

Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.