História funkčného využitia vysielača v Banskej Bystrici má korene už v  roku 1936. Vtedy na vrchu Laskomer začal vysielať nový rozhlasový vysielač pre potreby šírenia programu na strednom Slovensku. Tento vysielač pracoval na frekvencii 392 kHz s výkonom 30 kW 1. Rozhlasový vysielač tvorili dva oceľové anténne stožiare. Južný stožiar, 225 m vysoký, bol orientovaný severozápadným smerom, druhý stožiar bol vysoký 220 m 2. Severozápadný stožiar svojím elektromagnetickým poľom nesmel rušiť v tom čase existujúce policajné nemecké vysielače, ktoré boli umiestnené na hraniciach Nemecka a Československa. Vysielacie pole preto muselo byť nasmerované opačným smerom tak, aby smerovalo na východ vtedajšej Československej republiky (ďalej ČSR). Vďaka tomu banskobystrický vysielač bol dosahom veľmi dobre počuteľný na východnom Slovensku, v Podkarpatskej Rusi a v oblastiach západného Sovietskeho zväzu v blízkosti hraníc s ČSR. Slávnostné spustenie Vysielača T. G. Masaryka sa uskutočnilo 24. mája 1936 za prítomnosti predsedu československej vlády Milana Hodžu, Andreja Hlinku a ďalších vtedajších významných politických predstaviteľov 3.

Počas Slovenského národného povstania v roku 1944 zabezpečoval Vysielač T. G. Masaryka signál pre vysielanie povstaleckého rozhlasu. Dňa 2. septembra 1944 nemecké letectvo zhodilo v priestore vysielača v Laskomeri okolo 35 bômb. Zo všetkých bômb len dve spadli na samotnú budovu. To však stačilo na vyradenie vysielača z prevádzky. Jedna bomba prerazila strop budovy, zničila kancelárske priestory, pričom zasiahla aj kotolňu, kde explodovala. Druhá dopadla na roh budovy a pri výbuchu poškodila centrálne chladiace zariadenie vysielača. Vysielanie povstaleckého rozhlasu prebiehalo aj počas náletu, takže bombový zásah prerušil text v polovici slova.

Po ústupe povstaleckej armády a potlačení Slovenského národného povstania opravený vysielač vysielal do konca decembra 1944 program bratislavskej vlády. Na príkaz nemeckej armády nastala demontáž technického zariadenia. Pri ústupe z Banskej Bystrice nemeckí vojaci výbušninami zlikvidovali aj obidva oceľové anténne stožiare.

Opätovná rekonštrukcia vysielača T. G. Masaryka nastala po skončení druhej svetovej vojny. V súčasnosti nad Banskou Bystricou stále stojí 220 metrový stožiar, ktorý šíri rozhlasové pásmo FM a signál digitálnej televízie.

 

1. Spomienky Eugena Fritscha. Archív Múzea SNP B. Bystrica. Fond XII, prír. č. S 36/4

2. Spomienky Jána Kavca. Archív Múzea SNP B. Bystrica. Fond XII, prír.č. S 217/92, s.1

3. https://www.youtube.com/watch?v=zOCiU-hSjWc

 

 

The history of functional transmitter operation in Banská Bystrica goes back to 1936. In that year, a new radio transmitter was put into service on the Laskomer hill to carry the signal across Central Slovakia. The transmitter operated at a frequency of 392 kHz, with a power output of 30 kW 1. Its radio tower consisted of two steel masts, a 225m tall mast facing South-West and a second mast of 220m 2. It was important for the electromagnetic field of the South-West mast not to interfere with existing German police transmitters deployed at the time along the German-Czechoslovak border. The coverage area therefore had to extend in the opposite direction, towards the eastern part of the then Czechoslovak Republic (CSR). As a result, the signal of the Banská Bystrica transmitter was easily received in Eastern Slovakia, Ruthenia and western parts of the Soviet Union near the border with the CSR. The ceremony to mark the launch of the T. G. Masaryk Radio Transmitter into operation was held on 24 May 1936 and was attended by the Prime Minister of Czechoslovakia Milan Hodža, Andrej Hlinka and other leading politicians of the time. 3

In 1944, during Slovak National Uprising, the T. G. Masaryk Radio Transmitter carried the signal for the broadcasts of the insurgents. On 2 September 1944, German Air Force dropped around 35 bombs in the area of the transmitter in Laskomer. Although only two of them hit the building, the transmitter was put out of operation. The first bomb crashed through the roof, damaged the office area and hit the boiler room, where it exploded. The second bomb landed on the corner of the building, damaging the transmitter’s central cooling system. The insurgent radio continued broadcasting during the air strike and the explosion cut the broadcast in mid-word.

After the insurgent army retreated and the Uprising was suppressed, the transmitter was repaired and broadcasted the program of the government in Bratislava until the end of December 1944. Then, by orders of the German Army, all technical equipment was dismantled. On their retreat from Banská Bystrica, German soldiers used explosives to bring down the two steel masts.

After the end of World War II, the T. G. Masaryk Transmitter was rebuilt. A 220m mast still towers above Banská Bystrica today, broadcasting the FM radio band and digital TV signal.

 

1. Spomienky Eugena Fritscha (Memoirs of Eugen Fritsch). Archive of the Museum of Slovak National Uprising, B. Bystrica. Collection XII, Item No. S 36/4

2. Spomienky Jána Kavca (Memoirs of Ján Kavec). Archive of the Museum of Slovak National Uprising, B. Bystrica. Collection XII, Item No. S 217/92, p.1

3. https://www.youtube.com/watch?v=zOCiU-hSjWc

 

Autor textu: PhDr. Jana Odrobiňáková

 

Slávnostné otvorenie banskobystrického vysielača | Bystrický PERMON (permonrevue.sk)