Urpín leží v Slovenskom stredohorí, v celku Zvolenská kotlina, v podcelku Bystrická vrchovina, na ľavom brehu rieky Hron. Susedí s centrom mesta, Uhliskom a Radvaňou. Vrch dosahuje nadmorskú výšku 510 m. Spomína sa v listine kráľa Ladislava (1287). Písomnosti dokumentujú aj existenciu pastierskej osady. Najdostupnejší je cez kalváriu (17. storočie). Tvorí ju štrnásť zastavení krížovej cesty, znázorňujúcich utrpenie Ježiša Krista, a kostolík s menami a erbmi všetkých banskobystrických biskupov. Na Vartovke je verejnosti dostupná hvezdáreň. Priestorom vedie niekoľko turistických chodníkov. Strminou od malej stanice vlaku sa dvíhajú serpentíny. V chránených územiach „Urpínska lesostep“ a „Urpínska aleja“ sa vyskytujú vzácne druhy rastlín, živočíchov a chránené stromy. Petícia občanov (2009) zastavila výstavbu na Urpíne, ktorý je od nepamäti neodmysliteľnou súčasťou panorámy mesta.

 

The Urpín hill forms part of Slovenské stredohorie (Slovak Central Mountain Range) and is located in its Zvolenská kotlina (Zvolen Basin) section, in the subsection of Bystrická vrchovina (Bystrica Highlands) on the left bank of the river Hron. The town centre and the neighbourhoods of Uhlisko and Radvaň are situated at its foot. The hill rises to 510m above sea level. It is mentioned in a document by King Ladislav (1287) and historic documents also refer to a shepherds’ settlement there. The easiest access is through the calvary (17th century), consisting of the 14 stations of the cross representing the passion of Christ and a small church with the names and the coats of arms of all the bishops of Banská Bystrica. An observatory at nearby Vartovka is open to the public. Several tourist trails wind up the hill. Its steepest part is made accessible by a serpentine path starting at the Small Train Station. Two conservation areas, “Urpín forest steppe” and “Urpín allée”, protect rare species of plants, animals and heritage trees. A citizens’ petition (2009) stopped all new construction on Urpín, a central feature of the landscape of the town.

 

Autor textu: Ing. Mgr. Pavol Katreniak