Stadlerovým nábrežím sa nazýva nábrežie Hrona od vtoku potoka Bystrička (proti toku rieky) po dnešný most železničnej stanice Banská Bystrica-mesto. Bolo to územie južne od mestských hradieb, ktoré najviac trpelo vysokými stavmi vody rieky a záplavami umocnenými vtokom Bystričky. Úľavu priniesla až regulácia na prelome 19. a 20. storočia vďaka finančnej pomoci mešťana Teofila Stadlera. Prvá časť nábrežia bola dokončená v roku 1903. V roku 1911 Teofil Stadler zomrel. Vo svojej záveti však nezabudol na dokončenie svojho zámeru. Poručil 25 000 korún na postupné dobudovanie nábrežia a ďalších 25 000 na postavenie mosta so železnou konštrukciou, ktorý by spájal ulicu pripravovanú na mieste komorského dvora so stanicou u sv. Jána Nepomuckého. Stavba mosta bola posunutá až do roku 1922. Svoju úlohu plnil do roku 1944, keď podľahol bojom pri potlačení SNP. Dnešný most bol postavený po druhej svetovej vojne. Mesto prijalo rozhodnutie, aby sa nábrežie volalo trvale po Stadlerovi. Dnes je toto rozhodnutie znovu rešpektované, avšak Stadlerovo nábrežie podlieha mnohým zmenám.


The Stadler Embankment stretches along the river Hron from the bridge providing access to the train station Banská Bystrica – Mesto to the place where Bystrica flows into Hron. This area to the south of the original fortification walls was the one most affected by high water levels and prone to flooding by both the river and its tributary, Bystrica. The problem was finally addressed through river regulation at the end of the 19th century thanks to a donation from Teofil Stadler, a respected resident of the town. The first section of the embankment was completed in 1903. Teofil Stadler died in 1911, however, he included the unfinished project in his last will, bequeathing 25 000 crowns for the completion of the embankment and another 25 000 crowns for the construction of an iron bridge to link a new street, envisaged for the area of the Kammerhof, to the train station. The construction of the bridge was delayed until 1922. It served until 1944 when it was destroyed during the fighting to suppress the Slovak National Uprising. The current bridge was built after World War II. The town decided to name the new embankment after the donor, Teofil Stadler. It still bears his name today, although it has seen many changes since the time of its construction.


Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.