Bronzová plastika Fontána bola vytvorená v roku 1984 a pôvodne tvorila súčasť fontány na terase reštaurácie Šalgotarján, v centre občianskej vybavenosti na sídlisku Fončorda. Po roku 1989 a majetkovo-právnych zmenách, ktoré v komplexe obchodov a služieb prebehli, bola fontána nedôstojne znehodnotená. Z fontány sa zachovala len ústredná bronzová plastika, ktorú jej autor, sochár Mikuláš Palko tvaroval ako hladkú vejárovitú hmotu pre hru tečúcej vody. Plastika je dnes prenesená na nové miesto v závere Dolnej ulice, a hoci sa už nenachádza v priestore, pre ktorý bola navrhnutá, jej umelecké hodnoty zostali nespochybnené. Autor realizoval pre komplex Šalgotarián aj dalšie diela v interiéri reštaurácie a kaviarne na poschodí. Sadrový reliéf Oblaky a vtáci (1984) a drevený reliéf Let vtákov (1984).

 

The “Fountain”, a bronze sculpture created in 1984, originally formed part of a fountain on the terrace of the Šalgotarján restaurant in a shopping and cultural facility of the Fončorda housing development. After 1989 and after changes in the legal status and ownership of the facility, the fountain was largely damaged. Only the central bronze sculpture, a smooth, fan-like shape designed by its author Mikuláš Palko to highlight the play of running water, was preserved. It has been transferred to a new location at the end of Dolná street and although this is not the space for which it had been designed, its artistic value remains unchallenged. Mikuláš Palko also created other works of art for the interior of the Šalgotarján restaurant and café on the first floor – a plaster relief “Clouds and Birds” (1984) and a wooden relief “Birds at Flight” (1984).

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Plastika Fontána bola obnovená v roku 2020.