Neorománska hrobka je situovaná v severozápadnej časti cintorína a je zahĺbená do svahu. Interiér kamennej neorománskej hrobky tvorí stredová chodba so železobetónovým stropom lemovaná po oboch stranách dvoma radmi zamurovaných hrobových výklenkov. Exteriér akcentuje mohutný portál zvýraznený trojuholníkovým štítom neseným dvojicou valcových polostĺpov. Na vstup nadväzujú kratšie úseky múru so žulovými platňami pre nápisy. Jedinými sochársky artikulovanými detailmi tejto strohej kulisy z nahrubo opracovaných kvádrov sú hlavice stĺpov a pilierov uzatvárajúcich bočné múry. V nadpraží je bronzový christogram a písmená A a Ω. Je vyhotovená v tzv. „kamennom štýle“ v nemčine bausteinstyle,  ktorý bol reakciou na doznievajúcu secesiu. Jeho  základnou charakteristikou je nahradenie dekorácie štruktúrou kameňa (BUDAY, P., 2010, s. 143-144, obr.1). Vstup do hrobky je chránený dvojkrídlovými železnými zamrežovanými dverami, hrobku uzatvárajú kamenné stĺpiky, reťaze a konzolové lampy, ktoré sú v súčasnosti poškodené. Poškodený je aj interiér hrobky. Objednávku na jej vybudovanie za účelom miesta odpočinku pre miestnu honoráciu vystavila komisia pod vedením Bélu Wachtlera v roku 1911. Jej vyhotoviteľom bola miestna kamenárska firma Karola Fridricha Horna. Hrobka s kapacitou 30-36 miest bola odovzdaná do užívania v roku  1913.

 

The Romanesque Revival crypt is located in the north-western section of the cemetery and it is buried into its sloping site. The interior of the stone structure consists of a central corridor with a reinforced-concrete ceiling, lined on both sides by two rows of sealed niches. On the outside, the design highlights the massive portal with a prominent triangular pediment supported by a pair of cylindrical half columns. Adjacent to the entrance are shorter sections of wall with granite plaques for inscriptions. The capitals of the columns and pillars at the end of the side walls are the only sculptural elements in this austere design of roughly-hewn blocks. The lintel bears a bronze Christogram and the letters A and Ω. The crypt is built in a style known as “stone style” or “bausteinstyle” in German, which emerged as a reaction to Art Nouveau in its late years. Its main characteristic was the replacement of decoration with the structure of the stone (BUDAY, P., 2010, pp. 143-144, Fig. 1). The crypt entrance is protected with a double-leaf iron door with iron bars, while the crypt is enclosed by stone pillars, chains and console lamps that have been damaged. The interior of the crypt is in a state of disrepair, too. The crypt was commissioned by a committee led by Béla Wachtler in 1911 as a resting place for distinguished local people and it was built by the local stone masonry company of Karol Fridrich Horn. The crypt, which can hold 30–36 niches, was completed in 1913.

 

Použitá literatúra a pramene:

  • BUDAY, P.: Neorománska hrobka od Karola Horna na mestskom cintoríne v Banskej Bystrici. In: Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva, Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 25.-26. decembra 2009 v Banskej Štiavnici., zostavila: Gressnerová, Laura, STU, Bratislava 2010, 172 str. ISBN 978-80-227-3350-2. Lalková, J. a kolektív: NEK
  • KLIMOVÁ, A.–NÉMETHOVÁ, M. a kol.: Horn, Karol, in: Kto bol kto v histórii Banskej Bystirce 1255¬2000, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 2002, s. 76.
  • FURDÍKOVÁ, E.–KIŠŠIMON, M.: Kamenársko-sochárska rodina Hornovcov v histórii Banskej Bystrice. In: Bystrický PERMON, Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, roč. XVII, č. 1, marec 2019, s. 10-11.
  • KOL. AUTOROV: Tam, kde kvitnú divé maky. Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, Banská Bystrica–Majer. Eds. Hradský, R.–Pelikánová, J. Vydalo Mesto Banská Bystrica 2018.

 

Autor textu: PhDr. Marta Mácelová, PhD.