Rodinná hrobka Ondrejkovičovcov sa nachádza v severozápadnej časti cintorína. Je vyhotovená z kameňa, zahĺbená do svahu. Čelnú stenu hrobky dekoruje lizénový rám vytiahnutý v omietke. V strede sa nachádza jednoduchá kamenná doska ukončená s polkruhovito vyrezanými rohmi, v strede s oblúkom a vyrytým symbolom, monogramom Ježiša Krista „ IHS“. Po celej ploche dosky je vyrytý latinský nápis vo veršoch, ospevujúci život zomrelých rodičov Matúša (Mathiae) a Anny Ondrejovitsových. Hrobku dal postaviť syn „Max r. MDCCCXXIV“ (Maximilián r. 1824). Pod doskou je umiestnená dekoratívna girlanda visiaca z dvoch bodov zachytenia a v strede s maskaronom v podobe lebky. Čelná stena hrobky je ukončená archivoltou s reliéfom motívu posledného súdu/resp. očistca. Na vrchnej časti reliéfu v oblakoch s dominantným krížom je znázornený trúbiaci anjel. V dolnej časti sú reliéfy otvorených hrobiek, krížov a náhrobkov, plačúce postavy so spínajúcimi rukami, anjeli vyslobodzujúci postavy z očistca a tiež lebky a kostry. Na vrchu hrobky sa týči kovaný brabantský (ďatelinový) kríž. Na spodnej časti archivolty je erb šľachtického rodu Ondrejkovičovcov. Znázorňuje leva držiaceho bibliu a kríž. Kamenná doska s latinským nápisom je v ľavom rohu značne poškodená, prasknutá.

O pravý okraj hrobky je opretý poškodený kamenný náhrobný kameň s reliéfom zhrbeného starca v dlhom riasenom odeve, opierajúceho sa o palicu, s mešcom preveseným cez pravú ruku a s kľúčom. V pravej dolnej časti sú nejasné symboly. Na podstavci náhrobného kameňa sú viditeľné štyri zhrdzavené skrutky, ktoré držali dnes už neexistujúcu tabuľu s identifikačným nápisom. Pravdepodobne ide o prinesený náhrobok, ktorý bol opretý o Ondrejkovičovskú hrobku, resp. starší náhrobok musel ustúpiť novobudovanej hrobke.

 

The Ondrejkovič family crypt is located in the north-western section of the cemetery. It is made of stone and buried into its sloping site. The front wall is decorated with a lesene frame formed in plaster. In its centre is a simple stone plaque with concave semicircular corners and a central arch with an engraved “IHS” symbol, the monogram of Jesus Christ. The surface of the plaque is entirely covered with engraved verses in Latin, praising the life of the deceased parents Matúš (Mathiae) and Anna Ondrejovits. The crypt was commissioned by their son “Max r. MDCCCXXIV” (Maximilián in 1824). Under the plaque there is a decorative garland suspended from two points, with a skull-shaped mascaron in its centre. The top of the crypt is decorated with a wrought iron Brabant (clover) cross. An archivolt at the top of the front wall contains a relief depicting the Last Judgement or Purgatory. Among the clouds with a prominent cross in the upper part of the relief, an angel is sounding the trumpet. In its bottom part, the relief shows open graves, crosses and tombstones, crying figures with raised arms and angels saving them from Purgatory, as well as skulls and skeletons. The lower end of the archivolt bears the Ondrejkovič, who were an aristocratic family, coat of arms. It depicts a lion holding the Bible and a cross. The left corner of the stone plaque inscribed in Latin is quite damaged, cracked.

A damaged tombstone leans against the right edge of the crypt, depicting a hunched old man in long, draped clothes, leaning on his staff, with a pouch hanging on his right arm and with a key. Symbols of unclear meaning decorate the bottom right part. Four rusty screws can be seen on the base of the tombstone where a plaque, now missing, with an inscription identifying the tomb would have been attached. This may be a removed tombstone that was just put down leaning against the Ondrejkovič crypt or an older tombstone that had to make space for the new structure.

 

Pramene:

  • ŠA v BB, pobočka BB, rím. kat. matrika zomrelých v Banskej Bystrici 1780-1841, str. 30 Anna Ondrejkovitsová; str. 394 Mathias Ondrejkovits.
  • http://www.ondrejkovics-sandor.com/?lg=1&s=70: Ondrejkovic-Sandor de Szlavicza, Ondrejkovics vo vetre času.

 

Autor textu: PhDr. Marta Mácelová, PhD.