V roku 1972 bola v Československu prijatá Koncepcia práce zborov pre občianske záležitosti. V rámci ich práce bol vytvorený organizačný rámec na výstavbu obradných siení – sobášnych siení či krematórií. Koncepčná výstavba obradných siení mala ideologické pozadie a jej cieľom bolo nahradiť cirkevné obrady civilnými. Krajské národné výbory mali za úlohu zabezpečiť výstavbu týchto zariadení, pričom sa počítalo aj s podporou monumentálnej tvorby pre vznikajúcu architektúru. Budova krematória bola postavená v rámci tohto nariadenia. Nachádza sa v svahovitom teréne, v pôsobivo zalesnenom prostredí pri obci Kremnička. Autorom architektúry, ktorá bola realizovaná v roku 1980, bol architekt Igor Teplan st., Sochár Miroslav Ksandr a maliarka a sochárka Elena Bellušová sa podieľali na výtvarnom doriešení modernej budovy krematória.

 

In 1972, Czechoslovakia adopted the guiding principles for the work of the so called Civic Issues Units. Their responsibilities included overseeing the construction of ceremonial venues – wedding halls and crematoriums. This effort was ideologically driven, with the aim of replacing religious ceremonies with civil ones. Regional authorities were charged with the task of building these facilities, which were to include monumental works of art. The Crematorium in Banská Bystrica was built as a part of this effort. It is located on a slope near the municipality of Kremnička, surrounded by a sombre forested landscape. The building, completed in 1980, was designed by architect Igor Teplan senior. The artistic elements of the modern building were created by sculptor Miroslav Ksandr and painter and sculptor Elena Bellušová.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová