Objekt sa nachádza vo vnútroblokovom priestore sídliska Sásová na Beskydskej ulici. Plastika je komponovaná na trojuholníkovej železobetónovej základni, ktorej nosné prvky sa dvíhajú do výšky 7 metrov. Centrálny objekt oceľovej gule, ktorý je umiestnený v kruhovom otvore, je kinetický a vnútorné pretínajúce sa plochy kruhov sú natreté výraznými farbami – žltou, oranžovou a červenou. Autor pri navrhovaní obidvoch diel vychádzal z umeleckých postupov geometrickej abstrakcie, konštruktivizmu a kinetizmu. Jednoduchá, racionálne poňatá geometrická kompozícia Kernových objektov významne dotvára estetické hodnoty prostredia aj v súčasnosti.

 

The object is installed in the interior space between blocks of flats on Beskydská street in the Sásová housing development. The installation rests on a triangular base made of reinforced concrete blocks rising 7m high. The central object of a steel sphere in a circular opening is kinetic and it is surrounded by intersecting circles painted with bright colours – yellow, orange and red. The author drew inspiration for both designs from geometric abstraction, constructivism and kineticism. Even today, the simple, rational, geometric composition of Kern’s objects lends an important aesthetic quality to the surrounding urban space.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Kinetický objekt Univerzum bol rekonštruovaný v roku 2017.