Vyštudoval na Štátnom učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Pracoval v hudobných funkciách v bratislavskom rozhlase, na Povereníctve školstva a osvety, rok bol riaditeľom SĽUK-u a od roku 1956 umeleckým šéfom Opery SND. Jeho hudobná tvorba obsahuje skladby takmer vo všetkých hudobných žánroch. Významné sú jeho orchestrálne a symfonické kompozície, balety a hudba pre divadlo, rozhlas, a najmä pre film. Veľa sa venoval úpravám ľudových piesní pre rozličné obsadenie a folklórne súbory. V roku 1963 udelili skladateľovi Cenu Jána Levoslava Bellu in memoriam.


Šimon Jurovský studied at the Public Teachers Training Institute in Banská Bystrica, at the Academy of Music and Performing Arts in Bratislava and at the Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Vienna. He worked in various music-related positions in the Bratislava Radio, in the Department of Education, as the director of the SĽUK folklore group for one year, and, since 1956, as the artistic director of the Opera of the Slovak National Theatre. He composed music of almost all genres. His major works include orchestral and symphonic compositions, ballets, and theatre, radio and especially film music scores. He arranged a large number of folk songs for various voices and for folk groups. In 1963, he was awarded the Ján Levoslav Bella Prize in memoriam.


Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.