Rodinná hrobka Herritzovcov sa nachádza v západnej časti cintorína. Bola postavená koncom 19. storočia, podľa projektu významného maďarského architekta, predstaviteľa historizmu, Miklósa Ybla (1814-1891). Hrobka je postavená na kamennom podstavci a má pôdorys nepravidelného kríža. Je zastrešená kupolou v tvare oktogóna, na vrchole ktorej je laterna s krížom. Vstupný portál je uzavretý polkruhovou archivoltou s basreliéfom od neznámeho autora s námetom troch Márií, ktorým anjel oznamuje správu o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Sú to: Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome (Marek, 16, 1). Nad ním sa nachádza nápis v maďarčine „Herritz család“ (slov. rodina Herritzovcov). Dva hladké stĺpy po oboch stranách portálu stoja na sokli a postamente. Nad portálom sa nachádza frontón v tvare nízkeho rovnoramenného trojuholníka. Frontóny na bočných a zadnej strane hrobky sú umiestnené aj nad polkruhovými oknami a sú zamrežované. Interiérová klenba je vyzdobená farebnou výmaľbou, ktorá je poškodená zatekaním. V interiéri sa nachádza čierny žulový pomník, v strede ktorého je kľačiaca postava Krista nesúceho kríž z bieleho mramoru a čierne žulové tabule s menami pochovaných členov rodiny Herritzovcov. V hrobke sú uložené pozostatky Rudolfa Herritza, jeho ženy Vilmy, rod. Wachtlerovej, Dr. Viliama Herritza a manželky Elly, rod. Lombardini, Júliusa Herritza (exhumované a prenesené r. 1942 z kostola v Hornej Mičinej), jeho dcéry Very Báthory-Hüttnerovej a syna Kazimíra s manželkou Klárou, rod. Zamaróċzy, Ley Tilléssovej, rod. Finkovej a jej dcéry Ley Ammanovej s manželom Arzénom a dcérou Arzénkou.  Vchod do hrobky je uzavretý dvojkrídlovými dverami so železnými mrežami. Vonkajšia zadná stena je poškodená grafitmi.

 

The Herritz family crypt is located in the western section of the cemetery. It was built at the end of the 19th century and designed by Miklós Ybl (1814–1891), a renowned Hungarian Historicist architect. The crypt stands on a stone base and its floor plan is that of an irregular cross. It is covered by an octagonal dome with a lantern and a cross. The entrance portal closes with a semicircular archivolt with a bas-relief by an unknown author, depicting the three Marys and an angel announcing them that Jesus had been resurrected. They are Mary Magdalene, Mary of Clopas and Mary Salome (Mark 16:1). Above them is the Hungarian inscription “Herritz család” (the Herritz Family). Two smooth columns stand on their plinths and postaments, one on each side. There is an isosceles triangle-shaped pediment above the portal. There are also pediments at the back and on the sides of the crypt above the semicircular latticed windows. The interior painted ceiling was damaged by leaking water. Inside the crypt there is a black granite monument with a central white marble figure of the kneeling Christ carrying his cross, along with black granite plaques bearing the names of the Herritz family members buried there. The crypt holds the remains of Rudolf Herritz, his wife Vilma, born Wachtler, Dr. Viliam Herritz and his wife Ella, born Lombardini, Július Herritz (exhumed and transferred in 1942 from the church in Horná Mičiná), his daughter Vera Báthory-Hüttner and his son Kazimír with his wife Klára, born Zamaróċzy, Lea Tilléss, born Finková and her daughter Lea Amman with her husband Arzén and her daughter Arzénka. The crypt entrance is fitted with a double-leaf door with iron bars. The exterior wall at the back is defaced with graffiti.

 

Literatúra:

  • Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný. In: http://www.bbsoo.sk/herritzovci-pivovarnicka-dynastia/
  • Biedermann, Hans: Lexikón symbolov. Vydal Obzor, Bratislava 1992, s. 200.
  • Blažíček, Oldřich –Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Vyd. Aurora, Praha, 2013.
  • Glocko, Filip: Samuel Libay. Život a dielo banskobystrického zlatníka. Vydalo Stredoslovenské múzeum 2018, s. 67.
  • Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie. Vydalo Karolinum, Praha 2006.
  • Žilák, Ján: Pivovarníctvo v Banskej Bystrici. In: (Ed. Petráš, M.) Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Zborník z prvej celoslovenskej konferencie Pivovarníctvo, sladovníctvo a chmeliarstvo na Slovensku v minulosti, Západoslovenské múzeum v Trnave 3.-4. november 1992. Vydalo Západoslovenské múzeum, Trnava 1993, s. 68-74.

 

Autor textu: PhDr. Marta Mácelová, PhD.