Cestné pätníky a míľnik sa nachádzajú v katastrálnom území a mestskej časti Kostiviarska, kde lemujú miestnu cestnú komunikáciu po pravej strane v hornej, slepej časti smerujúcej k železničnej stanici Kostiviarska. Kostiviarska cesta prepájala niekdajšie obce Kostiviarska a Rudlová - Sásová v smere na Šachtičky, Nemce. V súčasnosti je už toto prepojenie nefunkčné. V opačnom smere viedla do obcí Jakub, Uľanka a ďalej na Ružomberok a zároveň spodnou časťou popri vodnom toku Bystrica na Medený Hámor. Ďalšou dôležitou úlohou tejto komunikácie bolo pripojenie k železničnej stanici Kostiviarska, ktorá bola vybudovaná a slávnostne spustená do prevádzky 19.12.1940 ako súčasť dôležitého dopravného železničného prepojenia Banská Bystrica – Dolná Štubňa.

Pravdepodobne práve v období zvýšenej potreby dopravy a v súvislosti s vybudovanou železničnou stanicou, teda v 30. a 40. rokoch 20. storočia boli osadené cestné pätníky a míľnik na Kostiviarskej ceste. 

V Banskej Bystrici a širokom okolí sa už nenachádzajú komunikácie, kde by sme našli takto zachované cestné pätníky a míľnik.  Miestna komunikácia v Kostiviarskej je výnimkou. Keďže  je už veľmi málo vyťažovaná dopravou a dôležitosť cesty sa znížila, bolo možné tieto vzácne technické prvky zachovať na ich pôvodnom mieste.

 

These road milestones and a milepost can be found in the cadastral area and the borough of Kostiviarska, along the local road on the right-hand side in its upper, blind section towards the Kostiviarska Railway Station. This road, Kostiviarska cesta, used to connect the former villages of Kostiviarska and Rudlová–Sásová in the direction of Šachtičky and Nemce. The connection is no longer functional. In the opposite direction, the road continued on to the villages of Jakub, Uľanka and further on to Ružomberok, while in the lower section along the Bystrica stream it led to Medený Hámor. It also served as an important access road to the Kostiviarska Railway Station which was inaugurated on 19 December 1940 as part of a strategic railway transport link between Banská Bystrica and Dolná Štubňa.

The milestones and the milepost on Kostiviarska cesta were likely installed in the period when traffic to the newly-built railway station increased, that is in the 1930s and 1940s.

This local road in Kostiviarska is the only road in and around Banská Bystrica with surviving road milestones and mileposts, making it a unique site. Since it carries little traffic nowadays and its importance has waned, these rare technical elements can be preserved in their original location.

 

Zdroj:

 

Autor textu: Vladimír Bállek