V rokoch 1790 – 1820 pôsobil v Banskej Bystrici Antonius Julianus Hiray ako regenschori, učiteľ hudby a majster mestských trubačov. Na počesť návštevy uhorského palatína Jozefa Antona, syna cisára Leopolda II., v Banskej Bystrici dňa 27. júla 1798 Hiray skomponoval Civitatis Neosoliensis Militare Marsch (Pochod občanov mesta Banská Bystrica) pre dva klarinety, dva lesné rohy a dva fagoty. V obale rukopisu sú napísané mená a funkcie jednotlivých členov vojenskej jednotky, ktorá sa spolu s trubačmi zúčastnila vítania palatína na čele sprievodu. Pochod patrí medzi ojedinelé zachované svetské hudobné pamiatky trubačskej kultúry z konca 18. storočia v strednej Európe a dodnes zaznieva pri slávnostných príležitostiach v meste.

 

Antonius Julianus Hiray worked in Banská Bystrica from 1790 to 1820 as a choirmaster, music teacher and master of the municipal fanfare trumpeters. To mark the occasion of the visit by Joseph Anton, Palatine of Hungary and son of the Emperor Leopold II, in Banská Bystrica on 27 July 1798, Hiray composed the Civitatis Neosoliensis Militare Marsch (March of the Citizens of Banská Bystrica) for 2 clarinets, 2 horns and 2 bassoons. On the cover of its hand-written score there is a list of the names and positions of all members of the military unit who, together with the fanfare trumpeters, participated in the march to welcome the Palatine. The march is one of the few preserved pieces of secular fanfare trumpeter music from the end of the 18th century in Central Europe and it is still played on festive occasions in the town.

 

Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.