Na tejto stránke nájdete kompletný zoznam a podrobný popis všetkých pamätihodností, ktoré boli zapísané do evidencie pamätihodností mesta Banská Bystrica, od roku 2011 až po súčasnosť. V zmysle § 5 ods. 6 VZN č. 4/2010 mesta Banská Bystrica o evidencii pamätihodností Komisia pre pamätihodnosti mesta posudzuje návrhy na zápis, zmenu a zrušenie zápisu do evidencie z odborného a vecného hľadiska a na základe jej stanovísk sa návrhy na zápis, zmenu alebo zrušenie zápisu do evidencie predkladajú na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici, ktoré rozhoduje o prijatí resp. neprijatí návrhu na zápis, zmenu a zrušenie zápisu do evidencie pamätihodností mesta Banská Bystrica. 

Spracovatelia popisov pamätihodností:

Vladimír Bállek; PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.; PaedDr. Jana Borguľová; Ing. Július Burkovský; prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.; Mgr. Magdaléna Dudková; Mgr. Eva Furdíková; PhDr. Filip Glocko; PhDr. Igor Graus, PhD.; Juraj Havlík; PhDr. Roman Hradecký; Mgr. Milan Jesenský; Ing. Mgr. Pavol Katreniak; Ing. arch. Hana Kasová; Mgr. Vladimír Klemanič; Ing. Dušan Klimo; Ing. Ján Kollár; PhDr. Klára Kubičková, PhD.; Ing. Milan Lichý; PhDr. Marta Mácelová, PhD.; Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová; RNDr. Elena Martincová; Ing. Ján Mičovský, CSc.; PhDr. Jana Odrobiňáková; PhDr. Marcel Pecník; Andrej Predajniansky; Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD. ; PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.; JUDr. Jakub Šišovský; Mgr. Milan Šoka; Mgr. Soňa Šváčová, PhD.; Mgr. Zlata Troligová; Mgr. Tomáš Trstenský; Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD.; Mgr. Michal Várošík; Mgr. Rudolf Veselovský 

Fotografie:

Vladimír Bahyl; Pavol Bakoss; Ján Baláž; Bernard Böhner; Jaroslav Čunderlík; Jozef Frtús; Juraj Havlík; Dušan Hein; Ladislav Kaboš; Ing. Mgr. Pavol Katreniak; Ing. Dušan Klimo; PhDr. Klára Kubičková, PhD.; Andrej Predajniansky; Róbert Slíž; Miroslav Stanek; Anton Šmatlák; Miroslav Trimay; Vladimír Veverka

Archívne materiály poskytli:

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici; Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici; Štátny archív, pobočka Banská Bystrica; Vojenský historický ústav – Vojenský historický archív Bratislava; Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Štátne lesy, a.s. v Banskej Bystrici; Občianske združenie Slovenské centrum pre tradičnú kultúru v Bratislave; Slovenské národné divadlo Bratislava; Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene; Rímskokatolícka cirkev – farnosť Banská Bystrica; Slovenská národná galéria v Bratislave; Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný; Ochranné a Dokumentačné centrum Sásová Banská Bystrica; Múzeum SNP; Štúdio RTVS Banská Bystrica; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica a súkromné archívy Jána Baláža, Kláry Kubičkovej, Pavla Katreniaka, Jozefa Kubiša, Pavla Bakossa