Teológiu vyštudoval v Bratislave. Od roku 1809 vyučoval na Vyššej dievčenskej škole v Banskej Bystrici, kde sa stal aj riaditeľom. Bol spoluzakladateľom Uhorskej mineralogicko-geologickej a metalurgickej spoločnosti. Venoval sa výskumu Nízkych Tatier, podnikol niekoľko ciest po Západných Karpatoch. Publikoval v odborných časopisoch o prírodnom bohatstve Uhorska, hlavne Slovenska. Zaujímal sa o paleontológiu, archeológiu, históriu a numizmatiku. Bol autorom prvej topografickej mineralógie Uhorska, etnografickej monografie Zvolenskej a Tekovskej stolice. Jeho zbierka minerálov mala okolo 12 tisíc exemplárov. Bol nositeľom viacerých zahraničných radov a dekorácií. V roku 1862 bol vyznamenaný habsburským Zlatým záslužným krížom s korunou. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne.


Kristián Andrej Zipser studied theology in Bratislava. Since 1809, he worked as a teacher at the higher school for girls in Banská Bystrica and later became its director. He co-founded the Hungarian Society of Mineralogy, Geology and Metallurgy. He studied the mountain range of the Low Tatras and travelled in the Western Carpathians. He published articles in scientific journals about the natural resources of Hungary and, in particular, Slovakia. He was also interested in paleontology, archaeology, history and numismatics. He is the author of the first topographical mineralogy of Hungary and an ethnographic monograph of the Zvolen and Tekov districts. His collection of minerals consisted of around 12 thousand specimens. He received multiple foreign orders and decorations and, in 1862, he was awarded the Habsburg Golden Cross of Merit with Crown. He is buried in the Lutheran Cemetery.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová