Prvá moderná budova, ktorej výstavba narušila celistvosť stredovekého mestského hradu, vznikla na mieste zbúranej časti hradieb. Bola postavená na základe súťažného návrhu, ktorý bol ocenený druhou cenou. Horizontála štvorpodlažnej budovy (tri nadzemné podlažia a suterén) sa stala zároveň určujúcou budovou novej ulice pod cintorínom. Prostá dispozícia (chodba smerom k ulici, vnútorný trakt s učebňami na strane dvora) je obohatená vo vnútornom priestore i v kompozícii hmoty budovy o ústredné schodisko so vstupom z konvexného nárožia. Priestorové riešenie schodiska v tvare stúpajúceho trojuholníka umožňuje sledovať cez presklenú stenu architektonickú krásu hradného areálu.

 

As the first modern structure to disrupt the integrity of the medieval town castle, the school was built on the site of a demolished section of the fortification wall. It was built according to a design that was awarded second prize in the tender. The horizontal line of the four-floor building (three above ground floors and one underground floor) became the defining line of the new street along the cemetery. Both the interior space and the overall shape of the building with a simple floor plan (corridors along the façade facing the street, inner section with classrooms facing the courtyard) are enlivened by a central staircase, accessed from the convex corner. The spatial design of the staircase, in the shape of an ascending triangle, allows the visitor to admire the architectural beauty of the castle area through a glass wall.

 

Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.