Československý legionár v Rusku a divízny generál Československej armády Rudolf Viest pôsobil v Londýne od mája 1942 ako zástupca ministra národnej obrany exilovej vlády. Na základe rozkazu prezidenta Eduarda Beneša prevzal 7. októbra 1944 velenie povstaleckej Prvej československej armády na Slovensku. Po nemeckom generálnom útoku na povstalecké územie vydal 28. 10. 1944 operačný rozkaz o prechode armády na partizánsky spôsob boja a vymedzil priestor činnosti pre jednotlivé taktické skupiny. 3. 11. 1944 ho Einsatzkomando 14 spolu s generálom Jánom Golianom zajalo v Pohronskom Bukovci. Za doteraz neobjasnených okolností zomrel v Nemecku na jar roku 1945.


Rudolf Viest, a member of the Czechoslovak Legion in Russia and Division General of the Czechoslovak Army, held the position of Deputy Minister of Defense in the government in exile in London since May 1942. On orders of President Edvard Beneš he took over the command of the 1st Czechoslovak Army in Slovakia, the resistance army, on 7 October 1944. Following a sweeping attack by the German army on the territory held by the resistance movement, he issued an order on 28 October 1944 for the army to switch to guerrilla fighting and outlined the territory for each tactical group to operate in. On 3 November 1944 he was taken prisoner by Einsatzkommando 14 in Pohronský Bukovec, together with general Ján Golian. Rudolf Viest died in the spring of 1945 in Germany under circumstances that remain unclear.


Autor textu: PhDr. Roman Hradecký