Adolf Peter Záturecký, známy zberateľ a vydavateľ slovenského folklóru, ktorého doménou boli slovenské príslovia a porekadlá, si toto sásovské príslovie, známe už z 19. storočia, zapísal okolo roku 1870 počas pobytov v Banskej Bystrici. Ako zberateľ veľmi lipol na rýdzosti slovenských prísloví a snažil sa do svojej zbierky zaradiť len tie, ktoré pokladal za vyslovene ľudové, dostatočne udomácnené. Po vyše tridsaťročnej sústavnej zberateľskej práci vyšla v roku 1897 v Prahe jeho zbierka Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví i so sásovským príslovím. Na Slovensku bola tlačou v takomto rozsahu vydaná až v roku 1965. V praxi toto príslovie znamenalo, že Sásovänia chodili na spoločenské, kultúrne a športové podujatia v celej obci a okolí od nepamäti kolektívne, t. j. hromadne, nie ako jednotlivci. Svojou masovou účasťou a disciplinovanosťou podnietili vznik tohto príslovia, čo dokazovalo veľmi vyvinutý zmysel pre kolektívnosť, ktorý bol prejavovaný v činnosti spolkov, združení a iných organizačných zložiek, pôsobiacich v obci po celú dobu jej samostatnosti.

 

Adolf Peter Záturecký, a well-known collector and editor of Slovak folklore who was particularly interested in Slovak proverbs and adages recorded this saying, already known in the early 19th century, during his stay in Banská Bystrica around 1870. As a collector, he placed great emphasis on authenticity and took care to only list proverbs that he considered well established and truly part of the folk lore. After more than 30 years of tireless work he published his collection Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví (Slovak proverbs, adages and sayings) in 1879 in Prague, including the proverb referring to Sásová. In Slovakia, his book was only published in full in 1965. The saying reflects the fact that in real life people from Sásová used to attend any social, cultural or sports events in their village and beyond in large numbers and as a group, not individually. Their orderly presence in large numbers inspired the saying, while also reflecting their strong sense of community, as attested by the activity of various associations, groups and other organizations in the village throughout its existence as an independent municipality.

 

Autor textu: Ing. Ján Kollár