Súsošie sediacich ženských postáv je umiestnené pred dvojicou monoblokov lôžkovej časti nemocnice F. D. Roosevelta ako výtvarný akcent priľahlého parku. Pavol Tóth sa vo svojej sochárskej tvorbe venoval takmer výlučne figúre, predovšetkým ženskej. Základným motívom jeho stvárnení bol najčastejšie ženský akt. Inšpiroval sa dielami A. Modiglianiho a H. Moora, ale aj schematizovanými postavami z archaických kultúr. Štylizované a tvarovo zjednodušené ženské figúry súsošia Trávnice patria k poslednej etape autorovej tvorby. Zobrazené sú s úspornou prostotou a jednoduchosťou, bez detailov. Ich dôstojná monumentalita pôsobí majestátnym pokojom. Kultúrna hodnota diela i potenciál jeho harmonizujúceho účinku v prostredí nemocnice si zaslúžia pozornosť a adekvátnu starostlivosť.

 

The group of seated female figures was installed in front of the twin blocks of the in-patient wing of the F. D. Roosevelt Hospital as an artistic element complementing the adjacent park. The author, Pavol Tóth, focused almost exclusively on figures, mainly female, in his art. Nude female figures are the most frequent motif of his creations. He was inspired by the work of A. Modigliani and H. Moore, as well as by simple figures depicted in archaic cultures. The stylized and simplified female figures of the Haymakers are from the last period of author’s work. They are portrayed with ease and simplicity, with no details. Their dignified monumentality creates a feeling of calmness. This work of art deserves attention and adequate care for its cultural value and the air of harmony it brings to the hospital premises.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová