Prvé ekumenické súsošie na Slovensku zobrazuje dve výrazné osobnosti národného života z druhej polovice 19. storočia, ktoré pôsobili v Banskej Bystrici. Štefan Moyses bol v rokoch 1851 – 1869 biskupom Banskobystrickej diecézy a pričinil sa o rozvoj tunajšieho katolíckeho gymnázia v národnom duchu. Karol Kuzmány pôsobil ako evanjelický kňaz (1832 – 1849 a 1860 – 1863) a svojou činnosťou sa zaslúžil o národné a kultúrne pozdvihnutie Slovákov. V roku 1863 ich zvolili za predsedu a prvého podpredsedu Matice slovenskej. Obaja symbolizujú vzácnu spoluprácu oboch konfesií na budovaní národnej identity Slovákov, ktorá je podnes príkladom. Realizácia súsošia sa včlenila do rámca mestských osláv 750. výročia udelenia kráľovských výsad.

 

The first ecumenical sculpture in Slovakia depicts two important national figures of the second half of the 19th century. Štefan Moyses was the Roman Catholic bishop of the Banská Bystrica diocese from 1851 to 1869 and helped encourage the national spirit in the local Catholic grammar school. Karol Kuzmány was a local Lutheran chaplain and pastor (1832–1849 and 1860–1863) who was actively involved in promoting Slovak patriotism and culture. In 1863, Moyses and Kuzmány were elected as the first President and Vice-President of Matica slovenská (a cultural and scientific institution). They are a symbol of the valuable cooperation of both confessions in establishing the national identity of the Slovaks and still serve as an example today. The sculpture was created and revealed as part of the celebrations of 750 years since the town was granted its Royal Privileges.

 

Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová