Budova patrí k pamiatkovému súboru Skuteckého ulice. Mesto plánovalo postavenie budovy pre odbornú kovorobnú školu, sídliacu v provizóriu (na Nám. SNP 14) už v rokoch pred prvou svetovou vojnou. K jej realizácii pristúpili až za 1. Československej republiky podľa projektu pražského architekta a profesora ČVUT Otakara Schmidta. Vyučovať sa v nej začalo v roku 1934. Škola patrila v dobe svojho vzniku k najmodernejším odborným školám Slovenska (ústredné kúrenie, dielne s teplovzdušným vykurovaním, moderné strojové vybavenie). V hlavnom bloku so vstupom od Skuteckého ulice boli umiestnené učebne, rysovne, kabinety, a tiež riaditeľňa. Funkcionalistické tvaroslovie tridsiatych rokov sa prelína s neskorým doznievaním gočárovského tvaroslovia. Ľavá bočná fasáda budovy dáva vyznievať tympanonu v hmote strechy nad rozmerným oknom bývalej rysovne, tvar trojuholníka sa opakuje v rytme hrebeňových svetlíkov zastrešenia bloku dielní. BB VÚC v roku 2011 strednú odbornú školu, ktorá tu sídlila, zrušil. Nový majiteľ zmenil jej funkciu.

 

The building is one of the heritage buildings on Skuteckého street. Even before World War I, the municipality planned to build a facility for its metal fabrication school that was operating in temporary premises (Nám. SNP 14). It was finally built during the time of the First Czechoslovak Republic according to a design by the Prague architect and professor at the Czech Technical University Otakar Schmidt. It was first used by students in 1934. At the time of its inauguration, the school ranked among the most modern technical schools in Slovakia due to its facilities (central heating, workshops, warm air heating, state-of-the-art machinery). There were classrooms, drawing rooms, teachers’ offices and the director’s of-fice in the main building accessed from Skuteckého street. The functionalist shapes and forms of the 1930s merged with late echoes of the designs by architect Josef Gočár. The façade on the left highlights a tympanum in the structure of the roof, above a large window of the former drawing room, with its triangular shape repeated again in the rhythm of the crested transoms in the roof above the former workshop block. In 2011, the School was closed down by the regional authorities. The new owner of the building changed its purpose.

 

Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.