Ide o posledné povojnové dielo významného slovenského funkcionalistického architekta Ferdinanda Silvana - Silbersteina na Slovensku pred jeho emigráciou do Austrálie (1949). Objekt bol postavený na mieste asanovanej bašty a niekoľkých historických budov. Pôvodný projekt pošty predstavoval nárožnú budovu s trojpodlažným krídlom na Hornej ulici, krídlo smerom k farskému kostolu malo byť iba jednopodlažné. Konečná podoba budovy je odlišná. Juhovýchodné krídlo je o poschodie vyššie, horné poschodie je odľahčené krytou priebežnou terasou so stĺpikmi. Západné krídlo má tri podlažia na pôdoryse konvexnej krivky smerom k budove školy, pričom motív stĺpov a motív vtiahnutých terás sa opakuje v dvoch osiach tejto fasády. Hlavné priečelia budovy, ako aj priestory pre verejnosť (poštové haly), majú travertínové obloženie. Pri hlavnom vstupe je travertínový reliéf s poštárskou tematikou od Ladislava Majerského. Pôvodne boli v budove umiestnené aj byty.


The building is the last post-war design in Slovakia by a renowned Slovak functionalistarchitect, Ferdinand Silvan - Silberstein, before he emigrated to Australia (1949). It was erected on the site of a rehabilitated bastion and several historical buildings. The Post Office was originally designed as a corner building with a three-floor wing on Horná street and a single-floor wing facing the parish church. The final design is different – the south-west wing has an extra floor, with the structure of the top floor made lighter by a covered fulllength terrace with pillars. The west wing consists of three floors following a convex curve towards the neighbouring school building, with the elements of pillars and loggias repeated along the two axes of the façade. Travertine tiles were used for the main façades, as well as the public space – the postal service halls. A travertine relief by Ladislav Majerský with postal service imagery decorates the façade next to the main entrance. Originally,the building also included apartments.


Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.