S výstavbou bytov na Fončorde sa začalo po skončení druhej svetovej vojny v rokoch 1948 – 1949. Ako prvé vyrástli murované rodinné domy pre obyvateľov nacistami vypálenej obce Kalište s názvom ulice Nové Kalište. Nasledovala ďalšia výstavba dvojpodlažných domov pre zamestnancov štátnej správy a postupne sa vytváralo minimálne obchodné zázemie. Prvú etapu povojnového „socialistického budovania“ Fončordy uzatvára Dom dôchodcov na Jilemnického ulici. Dodnes nás presviedča o úsilí sociálne skvalitňovať bývanie v humánnejšom a priestornejšom prostredí zelene, ktorý sa neskôr vytratil. Tento spôsob výstavby a bývania bol ekonomicky prístupný pre všetky vrstvy obyvateľstva. Názov Fončorda sa uplatnil pre dnešné územie niekoľkonásobne väčšieho sídliska, so zmenou všetkých merítok jeho výstavby a vybavenosti. „Stará“ Fončorda ho spája s územím historického mesta.


The development of the area of Fončorda started after World War II, in the period from 1948 to 1949. The first brick houses were built for the survivors from the village of Kalište, burned to the ground by the Nazis, forming a street named Nové Kalište (New Kalište). They were followed by two-storey apartment houses for civil servants and by the first basic commercial and service facilities. The name of the area – Fončorda – refers to a nearby location where metal and mercury alloys were processed in the 16th century. The first phase of the “socialist development” of Fončorda was completed with the construction of the Retirement Home on Jilemnického street. The houses still embody a social effort to improve the quality of living by providing spacious homes surrounded by greenery through a humanistic design, an effort that disappeared from the later phases of development. The new apartments were affordable for people from all social classes. Today, the name Fončorda is used for a much larger neighbourhood, as the scale of construction of houses and facilities later grew dramatically. The “Old” Fončorda connects the neighbourhood to the historical town.


Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD; Mgr. Milan Šoka