Pochádzal z rodiny tunajšieho učiteľa Gustáva Smidu. Po promócii na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (1951) nastúpil na Onkologický ústav, neskôr Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied. V nasledujúcich štyroch desaťročiach sa venoval nádorovej biológii, a najmä v tom čase aktuálnej téme zvieracích onkogénnych vírusov. V odborných publikáciách, citovaných zahraničnými vedeckými pracovníkmi, pojednával o slepačom onkogénnom víruse B77, ktorý sa stal celosvetovo používaným experimentálnym modelom vo významných laboratóriách sveta. Ing. Július Smida, DrSc. stál pri zrode vedeckého časopisu Neoplasma, vydávanom v anglickom jazyku. Bol jeho dlhoročným výkonným redaktorom. Absolvoval niekoľko pobytov na renomovaných experimentálnych pracoviskách v USA a Japonsku. Pochovaný je na katolíckom cintoríne vedľa manželky a rodičov.


Július Smida was born to the family of a local teacher, Gustáv Smida. After graduating from the Faculty of Chemical Technology at the Slovak Technical University (1951) he joined the Oncology Institute, later the Experimental Oncology Institute, of the Slovak Academy of Sciences. During the four decades that followed he specialized in tumour biology and in animal oncogenic viruses in particular, an intensely studied field at the time. His scientific papers, quoted by foreign researchers, dealt with the avian sarcoma virus B77 which became an experimental model widely used by major laboratories around the world. Ing. Július Smida, DrSc., was one of the founders of Neoplasma, a scientific journal published in English. He worked as its executive editor for many years. He was invited to work at leading research institutions in the US and Japan. He is buried in the Catholic Cemetery, next to his wife and parents.


Autor textu: Ing. Mgr. Pavol Katreniak