Autorom bankovej budovy je významný slovenský architekt Emil Belluš,ktorý prežil svoju mladosť v Banskej Bystrici a obohatil jej architektúru viacerými budovami. Exponovanú nárožnú novostavbu sporiteľne projektoval na mieste asanovanej historickej budovy, rešpektujúc jej hmotu a tvar. Budova sporiteľne v tvare „L“ má rovnocenne vytvorené hlavné priečelia k obom historickým námestiam. Zvýšené prízemie s vertikálnymi tvarmi okien je obložené travertínovým obkladom, nárožie zvýraznené kamenným reliéfom podľa návrhu Martina Benku.  Vstup je situovaný od strany Námestia Štefana Moysesa; v tejto osi sa nachádzali pôvodne v interiéri komunikačné priestory a schodisko. Pre účely verejnej bankovej prevádzky bola pôvodne určená iba prízemná hala, horné dve podlažia slúžili bytom. Pri rekonštrukcii bola zriadená ďalšia banková hala aj na prvom poschodí, pričom druhé poschodie aj podkrovie boli upravené pre bytové účely.


The bank building was designed by the renowned Slovak architect, Emil Belluš,who lived in Banská Bystrica in his youth and who added several buildings to its townscape. He designed the prominent corner building of the Savings Bank on the site of a rehabilitated historical building, while respecting its original structure and shape. The L-shaped Savings Bank building has two equivalent main façades facing the two historical squares. Its elevated ground floor with vertically shaped windows is covered with travertine and the corner is accentuated with a stone relief designed by Martin Benka. The entrance is on the side facing the Námestie Štefana Moyzesa square and leads to the original interior communication space and staircase. Only the ground-floor hall was originally designed for public banking services, the two upper floors served as apartments. During the reconstruction, more banking space was provided on the first floor, with the second floor and the loft refurbished as apartments.


Autor textu:PhDr. Klára Kubičková, PhD.