Pochádzal z remeselníckej rodiny. Študoval na lýceu v Banskej Štiavnici a na gymnáziu v Revúcej. Teologické štúdiá absolvoval vo Viedni a v nemeckom Erlangene. Pôsobil ako kaplán v Hornej Lehote a kňaz v Dobrej Nive, kde s manželkou Izabellou Maróthy vytvoril priateľské ovzdušie pre stretávanie študentov, budúcich literátov a umelcov. V rokoch 1919 – 1921 bol zvolenským seniorom. Na dôchodku od 1926 žil v Banskej Bystrici v blízkosti priateľov, Terézie Vansovej a Viliama Figuša-Bystrého. Zaujímal sa o históriu cirkvi, archeológiu i umenie. Napísal Dejiny dobronivskej evanjelickej cirkvi a niektoré dávnejšie deje kráľovského výsadného mestečka Dobronivej a okolia (1898) Dejiny zvolenského ev. a. v. bratstva a seniorátu (1921). Tlačou vyšli aj niektoré jeho kázne, učebnice a iné. Vo výbore Zvolenskej stolice bránil práva Slovákov. Bol členom a funkcionárom SNS a členom SNR, signatárom Martinskej deklarácie.

 

Ján Slávik was born to a family of craftsmen. He studied at the Lyceum in Banská Štiavnica and at the Secondary Grammar School in Revúca. He graduated in theology in Vienna, Austria, and Erlangen, Germany. He worked as a chaplain in Horná Lehota and as a pastor in Dobrá Niva, where he and his wife Izabella Maróthy cultivated a friendly environment for meetings of students, future writers and artists. In the period of 1919 – 1921 he was the senior pastor in Zvolen. After retiring in 1926 he lived in Banská Bystrica, close to his friends Terézia Vansová and Viliam Figuš-Bystrý. He was interested in the history of the Church, in archeology and art. He wrote his Dejiny dobronivskej evanjelickej cirkvi a niektoré dávnejšie deje kráľovského výsadného mestečka Dobronivej a okolia (History of the Protestant Church in Dobrá Niva and Some Other Earlier Events in the Royal Town of Dobrá Niva and its Surroundings, 1898) and Dejiny zvolenského ev. a. v. bratstva a seniorátu (History of the Evangelical Congregation of Augsburg Confession and Seniorship in Zvolen, 1921). Several of his sermons, textbooks and other works were also published. As a member of the Committee of the Zvolen Region he defended the rights of Slovak citizens. He was a member and an official of the Slovak National Party, a Member of the Slovak National Council and a signatory of the Martin Declaration.

 

Autor textu: Mgr. Eva Furdíková