Výstavbu prvého povojnového sídliska predznamenala súťaž na regulačný plán mesta v roku 1939. Na ich podnety nadviazali projektanti v povojnových rokoch. Sídlisko riešili ako pokračovanie zástavby centrálnej časti mesta s polyfunkčným parterom; technológia tehlovej výstavby umožňovala variácie. Jasná urbanistická osnova, kontinuálne napojenie na mestskú štruktúru v západnej časti, komplexná občianska vybavenosť, chránené vnútorné dvory, veľa priestoru pre zeleň a ihriská, školy a škôlky vytvárajú z jeho priestoru dodnes obľúbenú štvrť. Aj keď štvrť vznikla v období výstavby v slohu socialistického realizmu, autori uplatnili jeho architektonické princípy skôr v „klasicizme a historizme“ urbanistického poňatia (osovosť, symetričnosť, prevýšená úroveň dvoch vežovitých blokov od strany vstupu zo stanice – akési propyleje). Občianska verejnosť ho vníma ako svojbytnú časť mesta, ktorá má všetky potrebné vlastnosti urbanistického celku k tomu, aby bola chránená vo svojej kompozícii a funkciách, ako aj v priestorovom koncepte.


The development of the first post-war neighbourhood was first envisaged in the 1939 tender for the town’s zoning plan. Post-war urban planners elaborated on the idea. They designed the housing development as a continuation of the built-up areas in the historical centre and added a multifunctional parterre. Brick buildings allowed for a considerable degree of variation. A clear urban design, its direct contact with the historical centre to the west, a broad range of community amenities, ample green spaces, playgrounds, schools and The development of the first post-war neighbourhood was first envisaged in the 1939 tender for the town’s zoning plan. Post-war urban planners elaborated on the idea. They designed the housing development as a continuation of the built-up areas in the historical centre and added a multifunctional parterre. Brick buildings allowed for a considerable degree of variation. A clear urban design, its direct contact with the historical centre to the west, a broad range of community amenities, ample green spaces, playgrounds, schools and kindergartens make the neighbourhood a popular place for living even today. Although it was built during a period when socialist realism dominated in construction and design, the authors applied principles of urban design more characteristic of Classicism and Historicism (axial symmetry, two taller tower units at the point of access from the railway station – forming a kind of propylaea). The local inhabitants see the neighbourhood as a distinct unit within the town, with all the required urban characteristics in terms of its structure, function and spatial concept to merit protection.


Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.