Malé sídlisko Fortnička vyrástlo v päťdesiatych rokoch minulého storočia na severozápadnom okraji historickej časti mesta. Ohraničené je dvormi meštianskych domov v Dolnej ulici, potokom Bystrica, Hornou a Dolnou Striebornou ulicou. Pôvodne štvorpodlažné obytné bloky sú situované v priestore niekdajších mestských záhrad, ktoré postupne doplnili ďalšími osempodlažnými bytovými domami na Ulici Terézie Vansovej. Verejné priestranstvo s trávnatým predpolím umelecky dotvára bronzová plastika ženy. Zároveň sa tu nachádzajú zvyšky bývalého mestského opevnenia a v dvorných traktoch kamenná fontána. Napriek istej uniformite, za ktorou cítiť poplatnosť dobe svojho vzniku, keď do všetkých oblastí života prenikali prvky ideologizácie a socialistického realizmu, ostáva Fortnička svojou architektúrou a urbanistickým riešením prirodzeným prvkom mestskej aglomerácie.


Fortnička, a small housing development, sprang up in the 1950s at the north-west edge of the historical part of the town. It extends from the backyards of the burghers’ houses on Dolná street to the Bystrica stream and from Horná Strieborná street to Dolná Strieborná street. Its four-storey apartment houses were built in what used to be the municipal gardens. Several eight-storey houses were later added along the Terézie Vansovej street. The public space is surrounded by a lawn and a bronze female figure enhances its aesthetic value. There are also remains of the former fortification wall nearby, as well as a stone fountain in one of the courtyards. Despite a certain uniformity, reflecting the time of its design when elements of ideology and socialist realism found their way into all aspects of life, Fortnička as an architectural and urban unit was seamlessly integrated into the growing town.


Autor textu: Mgr. Milan Šoka