Je autorom rozsiahleho, jedinečného a neopakovateľného diela. Podstatnú časť svojho osobného i tvorivého života prežil v Banskej Bystrici. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1961 patril medzi zakladajúcich členov Katedry výtvarnej výchovy na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici. Rozlet v jeho vzdelávacej aj umeleckej činnosti zastavila normalizácia. Po zmene politických pomerov sa nakrátko vrátil ako docent na pedagogickú fakultu, neskôr sa stal spoluzakladateľom a dekanom Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Cenu primátora mesta získal in memoriam. Jeho tvorba vyniká najmä kompozíciou, figurálnosťou, symbolizmom, farebnosťou a bezhraničnosťou námetov a ich stvárňovania. Jeho prístup bol celkovo charakteristický inovatívnosťou, fantáziou i odvahou na pozadí technicky profesionálneho a umelecky hodnotného spracovania. Súčasťou jeho portfólia boli najmä olejomaľby, ale aj grafiky vo forme drevorezov a leptov, a zaoberal sa aj ilustráciami. Vo svojej tvorbe sa úspešne snažil využiť expresívne prvky, silné a sýte farby, pohrával sa s hraničnými situáciami, podobami reality i absurditami.


Štefan Bartůšek-Prukner was a prolific author of unique and unparalleled Works of art. For many years he lived and worked in Banská Bystrica. He studied at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. He was one of the founding members of the Department of Arts, established in 1961 at the Teachers Training Institute in Banská Bystrica. His artistic and teaching activities were cut short during the period of normalization. After the political situation changed, he briefly returned to the Faculty of Education as an associate professor and later co-founded the Faculty of Fine Arts at the Academy of Arts in Banská Bystrica and became its dean. He was awarded the Mayor‘s Award of Banská Bystrica in memoriam. His work is unique in its composition, figures, symbols, colours and unlimited subjects and their depiction. His approach was characteristically innovative, imaginative and bold, underpinned by his technical expertise and original artistic interpretation. His portfolio mostly includes oil paintings and woodblock prints and etchings, but he also created illustrations. He successfully used strong expressive elements, bold colours and toyed with situations on edge, with facets of the reality and the absurd.


Autor textu: PhDr. Marcel Pecník