MUDr. Daniel Petelen absolvoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe. Bol lekárom v Banskej Bystrici a Podbrezovej. Špecializoval sa na brušnú chirurgiu. Viac ako 30 rokov pôsobil ako lekár, primár a riaditeľ nemocnice (do roku 1969). V roku 1944 – počas SNP – viedol Povereníctvo zdravotníctva SNR, bol členom Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici. Stál na čele nemocnice, ktorá patrila k významným zdravotníckym zariadeniam na území SNP, liečil pod falošnou identitou, ukrýval vojakov, partizánov a prenasledovaných židov. Neskôr organizoval záchrannú službu prvej pomoci a výcvik dobrovoľníkov Československého červeného kríža. Bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy (1947) a medailou J. E. Purkyně (1964). Na jeho počesť bola umiestnená pamätná tabuľa na budove nemocnice, jeho meno nesie aj jedna z ulíc mesta.


Daniel Petelen studied medicine at the Charles University in Prague. He worked as a physician in Banská Bystrica and Podbrezová. He specialized in abdominal surgery and for more than 30 years worked as a physician, head of department and hospital director. In 1944, during the Slovak National Uprising, he was the head of the Department of Health within the Slovak National Council and a member of the Revolutionary National Committee in Banská Bystrica. He managed a hospital that provided vital healthcare services in the territory held by resistance fighters, he worked under a false identity and hid soldiers, resistance fighters and persecuted Jews. Later he helped organize emergency medical services and trained volunteers for the Czechoslovak Red Cross. He was awarded the Order of the Slovak National Uprising of the First Class (1947) and the J. E. Purkyně Medal (1964). A commemorative plaque in his honour was installed on the building of the original hospital and a street in the town is named after him.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová