Viliam Pauliny zastával vysoké funkcie v štátnych aj verejných inštitúciách. V Banskej Bystrici založil Národnú banku (1918), pôsobil ako jej riaditeľ a predseda správnej rady, bol dôležitou osobnosťou pri konsolidácii slovenského peňažníctva. Bol zakladateľom mnohých účastinných spoločností, členom predsedníctva Národohospodárskej župy stredoslovenskej, organizátorom sokolského hnutia. V roku 1938 bol zvolený za starostu Banskej Bystrice. Rozbitím ČSR bol odvolaný zo všetkých funkcií. Patril k iniciátorom protifašistického odboja na Pohroní, bol členom povstaleckej SNR. Po potlačení SNP ho zatkli a previezli do Bratislavy, odtiaľ ho spolu s generálmi Viestom a Golianom transportovali do Berlína (1944). V Nemecku pravdepodobne v roku 1945 aj zomrel. V roku 1946 bol in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. triedy. V roku 1947 mu bola na priečelí budovy č. 23 (dnes BBSK) na Námestí SNP, kde žil, odhalená pamätná tabuľa.


Viliam Pauliny worked in senior positions in public and state institutions. He established the National Bank (1918) in Banská Bystrica and worked as its Director and Chairman of the Board. He was instrumental in the monetary consolidation of Slovakia. Pauliny founded a number of public limited-liability companies, he was a board member of the Central Slovakia National Economic Body and was actively involved in the Sokol movement. In 1938, he was elected mayor of Banská Bystrica. After the Czechoslovak Republic ceased to exist, he was removed from all his positions. From early on, he was involved in the anti-Nazi resistance in the Pohronie region and was a member of the insurgent Slovak National Council. After the Slovak National Uprising was suppressed, he was arrested and brought to Bratislava, from where he was transported to Berlin (1944) together with the generals Viest and Golian. He died in Germany, probably in 1945. He was awarded the Order of the Slovak National Uprising of the First Class in memoriam in 1946. In 1947, a commemorative plaque was installed on the façade of the house No. 23 (present-day seat of the regional government) in the main square – Námestie SNP in Banská Bystrica, where Viliam Pauliny lived.


Autor textu: PhDr. Filip Glocko