Počiatky mesta Banská Bystrica sú úzko späté s jej prvým richtárom Ondrejom, ktorý sa v písomných prameňoch v tejto funkcii spomína už od roku 1256 a naposledy v roku 1293. Ondrej patril medzi popredných ťažiarov v Bystrici a výrazne sa zaslúžil o rozvoj mesta a baníctva. Za zásluhy o rozvoj baníctva odmenil uhorský kráľ Belo IV. Ondreja rozsiahlymi pozemkami a povýšil ho do šľachtického stavu. V meste sa Ondrej stal zakladateľom rodiny Ondrejovcov. Jeho synmi boli Heinczmann a Mikuláš Sas. Po Heinczmannovi niesla meno Kostiviarska, nazývaná aj Heinzmanova Ves. Po jeho druhom synovi Mikulášovi Sasovi bola pomenovaná dedina Sásová. Práve prezývka Sas, ktorú mal tento Ondrejov syn, jednoznačne dokladá aj etnicitu richtára Ondreja. Jeho potomkovia patrili po celý stredovek medzi najvýznamnejšie banskobystrické rodiny.


The early history of Banská Bystrica is closely linked to its first mayor, Ondrej, who is first mentioned in written sources as holding this position in 1256. The last reference to him dates back to 1293. Ondrej was a leading miner and had a great impact on the development of the town and the mining sector. In recognition of his achievements in mining, king Bela IV of Hungary rewarded him with large plots of land and with knighthood. Ondrej had two sons, Heinczmann and Mikuláš Sas (Slovak for Saxon). Present-day Kostiviarska was named Heinczmann’s village after Heinczmann. Another village, Sásová, was named after the second son, Mikuláš Sas. The nickname “Sas”, or Saxon, clearly points to Ondrej’s origins. Throughout the Middle Ages, Ondrej’s descendants were among the most prominent families in Banská Bystrica.


Autor textu: PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.