Súradnice:  48.740491N, 19.179128E

 

Kombinované dielo človeka a prírody, ktoré má pre mesto Banská Bystrica historickú, urbanistickú, kultúrnu, umelecko-remeselnú a spoločenskú hodnotu, ako zadosťučinenie za nadregionálne aktivity národne uvedomelej rodiny Križko a Kardoss, v prospech slovenského národa. Pietne miesto (vysoké náhrobníky z čierneho mramoru) vrátane historickej zelene (dve pamätné lipy) a centrálneho cintorínskeho kríža by mali dostať patričnú ochranu pamätihodnosti pred nevhodnými zásahmi v rámci civilného cintorína. Pietne miesto rodiny Kardossovej, konkrétne pochovaný československý legionár Dušan Jaroslav Kardoss, je najbližším legionárskym civilným hrobom v tesnom susedstve symbolického pomníka legionárov Prvej svetovej vojny – Mohyly padlým vojakom. Ide o priame prepojenie civilného miesta posledného odpočinku (Majerský cintorín) s pietnym areálom Prvej svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri.

 

A monument combining the work of man and nature, bearing a historical, urbanistic, cultural, artistic, creative and social value for the town of Banská Bystrica as an expression of gratitude for the cross-regional activities of the patriotic Križko and Kardoss family that benefitted the Slovak people. The memorial site (tall black marble tombstones), as well as the historical trees (two memorial lime trees) and the central cross of the cemetery deserve to be preserved as a landmark and protected from potentially damaging interventions within the Civil Cemetery. The memorial site of the Kardoss family, namely the grave of Dušan Jaroslav Kardoss, a member of the Czechoslovak Legion, is a civil grave of a legionnaire next to the Tomb of the Fallen Soldiers – a symbolic memorial honouring the legionnaires of the Great War. It creates a direct link between the civil final resting place (Majer Cemetery) and the Great War Memorial Site in Banská Bystrica – Majer.

 

Použité pramene:

 

Autor textu: Mgr. Tomáš Trstenský