Rodičia Ján Murgaš a Zuzana, rod. Slamová, brat Ján. Štúdiá absolvoval v ľudovej škole v Tajove, na gymnáziu v Banskej Bystrici, v kňazskom seminári v Bratislave a Ostrihome, na bohosloveckej fakulte v Ostrihome a Banskej Bystrici. V roku 1888 bol vysvätený za kňaza a ako kaplán pôsobil vo farnostiach Dubová, Slovenská Ľupča, Chrenovec. Študoval kreslenie v Budapešti, v súkromnej škole maliara Simona Hollósyho v Mníchove, kreslenie a maľbu na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. V roku 1896 odišiel do Wilkes- Barre v Pensylvánii (USA). Tu postavil kostol, školu pre slovenské deti, namaľoval do kostola oltárne obrazy. Robil pokusy v oblasti rádiotelegrafie. Vynašiel nový spôsob prenášania signálu, tzv. Tón-systém, patentovaný v roku 1904 a verejne odskúšaný v roku 1905. Jeho laboratórium navštívil americký prezident Theodor Roosevelt. Murgaš bol zberateľom motýľov (9000 exemplárov) a rastlín. Významná bola aj jeho politická činnosť pri vzniku ČSR. Bol jedným zo signatárov Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zorganizoval milióndolárovú zbierku na základný fond ČSR, sám do nej prispel 1000 dolárov. V roku 1920 navštívil Prahu, Bratislavu, Sliač a Tajov.


Son of Ján Murgaš and Zuzana, born Slamová, brother Ján. Jozef Murgaš studied at the elementary school in Tajov, at the grammar school in Banská Bystrica, in seminaries in Bratislava and Esztergom and at the theological faculty in Esztergom and Banská Bystrica. He was ordained in 1888 and worked as a chaplain in the parishes of Dubová, Chrenovec, Slovenská Ľupča. He studied drawing in Budapest and at the private school of painter Simon Hollosy in Munich and drawing and painting at the Academy of Visual Arts in Munich. In 1896, he moved to Wilkes-Barre Pennsylvania (USA). There he built a church and a school for Slovak children and painted the altar paintings for the church. He experimented with radiotelegraphy and invented a new method of signal transmission, known as the tone system, patented in 1904 and publicly tested in 1905. The US president Theodore Roosevelt visited him in his laboratory. Murgaš also collected butterflies (9000 specimens) and plants. He played a major political role in the founding of Czechoslovakia (CSR). He was one of the signatories of the Cleveland and Pittsburgh agreements. He organized a million-dollar collection towards the core funds of CSR, contributing 1000 dollars himself. In 1920, he visited Prague, Bratislava, Sliač and Tajov.


Autor textu: Mgr. Soňa Šváčová, PhD.