Po predchádzajúcich pôsobeniach v rôznych cirkevných pozíciách bol Štefan Moyses v roku 1850 vymenovaný za banskobystrického biskupa. Budoval slovenské gymnáziá, osobitne to banskobystrické, organizačne aj materiálne prispel k jeho rozvoju a poslovenčeniu. Na čele slovenskej delegácie predstúpil v roku 1861 pred cisára s prosbopisom Slovákov a Memorandom slovenského národa. V auguste 1863 sa stal prvým predsedom Matice slovenskej. Pričinil sa o to, aby sa sviatok Cyrila a Metoda svätil 5. júla. Bol uznávaným predstaviteľom cirkevného a národného života Slovákov, zakladateľom Spolku sv. Vojtecha. Na jeho počesť bola na biskupskom úrade na Námestí SNP umiestnená pamätná tabuľa s reliéfom a v roku 2005 na Námestí Štefana Moysesa odhalené súsošie Moyses – Kuzmány. Jeho meno nesie aj katolícke gymnázium.


After holding various positions within the Church, Štefan Moyses was appointed the bishop of Banská Bystrica diocese in 1850. He established and supported Slovak grammar schools, especially the one in Banská Bystrica, helping it develop and switch to Slovak as the language of instruction. As the head of the Slovak delegation he met the Emperor in 1861 to present the requests of the Slovaks and the Memorandum of the Slovak Nation. In August 1863, he became the first President of Matica slovenská (a cultural and scientific institution). He was instrumental in having July 5 set as the feast day of the saints Cyril and Methodius. He was a respected religious and Slovak national figure and founder of Spolok sv. Vojtecha (Saint Adalbert Association). A commemorative plaque with his relief was installed in his honour on the building of the Office of the Bishop in the main square, Námestie SNP. In 2005, a sculpture of Štefan Moyses and Karol Kuzmány was revealed in Námestie Š. Moysesa. Also, the local Catholic grammar school is named after him.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová