Detstvo a mladosť prežil v Banskej Bystrici, kde aj vyštudoval na Štátnom učiteľskom ústave. Konzervatórium absolvoval v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ, vojenský hudobník a dirigent, pracoval v Československom rozhlase, vo Zväze slovenských skladateľov a ako tajomník Zväzu československých skladateľov v Prahe. Ťažiskom jeho tvorby sú umelé piesňové a zborové skladby, ako aj umelecké spracovanie ľudových piesní. V jeho hudobnom odkaze sú však aj mnohé komorné a orchestrálne diela, operný triptych Žena a vokálno-inštrumentálne kompozície. Jeho medzinárodné aktivity ocenili v Budapešti 22. januára 2008 titulom Rytier kultúry. K 95. narodeninám si skladateľa uctilo aj Mesto Banská Bystrica, ktoré mu udelilo čestné občianstvo za rok 2011.


Zdenko Mikula lived in Banská Bystrica as a child and as a young man. He studied at the local Public Teachers Training Institute and then at the Music Academy in Bratislava. He worked as a teacher, army musician and conductor, in the Czechoslovak Radio, in the Association of Slovak Composers and as a secretary of the Association of Czechoslovak Composers in Prague. AutografIn his work as a composer he focused mainly on song and choir compositions, as well as artistic arrangement of folk songs, but his work also includes a number of chamber and orchestral pieces, an opera triptych Žena (Woman), and vocal and instrumental compositions. On 22 January 2008 he was awarded the title of Knight of the Order of Culture in Budapest. To mark the composer’s 95th birthday, Zdenko Mikula was awarded the 2011 Honorary Citizenship of Banská Bystrica.


Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.