Pochádzal zo zlatníckej rodiny Libayovcov. Bol významný maliar, kresliar, litograf – predovšetkým autor vedút a realistických krajinárskych kresieb. V rokoch 1821 až 1828 navštevoval v Banskej Bystrici evanjelické gymnázium. V rokoch 1829 – 1834 sa učil za zlatníka u svojho otca Samuela Libaya, neskôr absolvoval kresliarske štúdiá na Viedenskej akadémii. V roku 1833 vytvoril akvarelovú kresbu Celkový pohľad na Banskú Bystricu. V štyridsiatych rokoch 19. storočia pravidelne navštevoval Slovensko, predovšetkým rodnú Banskú Bystricu a jej okolie, o čom svedčí množstvo diel so slovenskou tematikou – Harmanecká dolina (1840), Vodný mlyn na Žitnom ostrove (1843) a i. Do svojho cestovateľského programu zahrnul postupne predovšetkým alpské regióny, ale aj exotické krajiny: Bavorsko, Tirolsko, Taliansko, Egypt a Núbiu, neskôr sa dostal až do Bagdadu a Perzského zálivu. Za tieto svoje litografie a kresby získal v roku 1857 v Berlíne Humboltovu cenu. V tom istom roku podnikol cestu po Slovensku, ktorej výsledkom sú kresby slovenských hradov. Časť zo svojej pozostalosti venoval na podporu žiakov Evanjelickej základnej školy v Banskej Bystrici.


Karol Ľudovít Libay was born to Samuel Libay, a prominent goldsmith in Banská Bystrica, and Anna Schröppová. He became a renowned painter, illustrator and lithographer, author of vedute and realistic landscape paintings. From 1821 to 1828 he studied at the Lutheran grammar school in Banská Bystrica. He first trained in his father’s workshop. From 1829 to 1834 he trained with his father Samuel Libay to become a goldsmith and later went on to study drawing at the Academy of Vienna. In 1833, he painted a water colour painting titled Celkový pohľad na Banskú Bystricu (A General View of Banská Bystrica). In the 1840s he regularly visited Slovakia, especially his native Banská Bystrica and its surroundings, as attested by a large number of his paintings depicting Slovak landscapes (Harmanecká dolina – Harmanec Valley, 1840; Vodný mlyn na Žitnom ostrove – Water Mill on Žitný ostrov, 1843, and other). He also travelled to various regions of the Alps, as well as Bavaria, Tyrol, Italy, and even exotic countries such as Egypt and Nubia, and later as far as Baghdad and the Persian Gulf. In 1857, Libay was awarded the Humbolt Award in Berlin for his lithographs and drawings. In 1857, he travelled in Slovakia and created drawings of Slovak castles. He bequeathed part of his estate to support the pupils of the Lutheran primary school in Banská Bystrica.


Autor textu: PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.