Budova Strednej zdravotníckej školy bola postavená v roku 1966 a pravdepodobne v rokoch 1966 až 1967 bolo realizované aj monumentálne dielo, ktorá je komponované v ploche juhovýchodnej fasády budovy školy. Fasáda je vybudovaná z dvoch stien spojených v širokom uhle a vytiahnutá nad úroveň výšky stavby, čím nielen ozvláštňuje jednoduchú hmotnú skladbu budovy, ale vytvára prirodzene dominantnú pohľadovú plochu, ideálnu na uplatnenie výtvarného diela v architektúre. Kompozícia betónového reliéfu, zložená z abstraktných geometrických tvarov – kruhov, štvorcov, obdĺžnikov, patrí k vrcholným prejavom názorovo vyhranenej tvorby Mariána Čunderlíka. Betónové časti reliéfu boli pôvodne kombinované s farebne maľovanými plochami plechu. Dielo je poškodené, vyžaduje odbornú rekonštrukciu.

 

The building of the Secondary Medical School was built in 1966 and the monumental artwork decorating its south-west façade was probably completed in 1966/1967. The façade consists of two walls joined at a wide angle and rising above the roof level of the building itself, creating a decorative element on the simple structure of the building and a naturally dominant, eyecatching surface ideal for a work of art in architecture. The design of the concrete relief, consisting of abstract geometric shapes – circles, squares, and rectangles – is a prime example of Marián Čunderlík’s rigorous views on art. Originally, the concrete elements of the relief were combined with colourful sheet-metal surfaces. The installation is damaged and requires professional restoration.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová