Karol Kiszely, po štúdiách histórie, zemepisu a orientalistiky na univerzite v Budapešti, nastúpil v roku 1914 ako profesor na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde postupne vyučoval zemepis, dejepis, prírodopis, gréčtinu a matematiku. V roku 1917 sa stal jediným správcom Mestského múzea so sídlom v Matejovom dome. V tejto funkcii pôsobil tridsať rokov až do svojej smrti. V roku 1926 sa stal aj mestským knihovníkom. Mestská knižnica bola zriadená v budove radnice na námestí v Banskej Bystrici. V roku 1932 ho Štátny referát na ochranu pamiatok menoval za štátneho konzervátora v okrese Banská Bystrica. V roku 1937 napísal a vydal prvého slovenského Sprievodcu mestského múzea. Profesor Karol Kiszely zomrel po dlhej chorobe vo svojom rodnom dome, bez potomkov, na Skuteckého ulici č. 3.


After graduating from the University in Budapest, where he studied history, geography and oriental studies, Karol Kiszely joined the staff of the Lutheran grammar school in Banská Bystrica in 1914, teaching geography, history, natural sciences, Greek and mathematics. In 1917, he became the single administrator of the Municipal Museum housed in Matejov dom (Matthew’s House). He held this position for 30 years, until his death. In 1926, he also assumed the post of the municipal librarian. The Municipal Library was located in the building of the Town Hall in the main square. In 1932, he was appointed by the State Heritage Department as the public conservation officer for the district of Banská Bystrica. In 1937, he wrote and published the first Municipal Museum Guide in Slovak. Professor Karol Kiszely died childless after a long illness in the house where he was born, on Skuteckého 3.


Autor textu: PhDr. Roman Hradecký; PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.