V banskobystrickej mestskej časti „Stará“ Fončorda je na troch obytných domoch, (postavených okolo roku 1948), umiestnených šesť glazovaných keramických reliéfov nad prízemnými vchodmi. Socialistické domové znamenia s motívom družby stavebníctva a armády, ako aj baníctva, sa nachádzajú na Jilemnického ul. č. 1262/25 a 27. Motív baníctva sa opakuje opäť na Ul. kpt. Nálepku č. 1288/2, ako aj motív družby stavebníctva a armády nad vchodom č. 1290/6. Tematika zlievarenstva sa vyskytuje iba na dome č. 1288/4 a stavebníctva na dome č. 1290/8. Všetky sú datované rokom 1951 a signované významnými českými sochármi, reštaurátormi a vysokoškolskými pedagógmi: Ladislavom Píchom (1917 – 1990) na reliéfoch družba stavebníctva a armády a baníctvo Rudolfom Semrádom (1910 – 1980) na motívoch stavebníctvo a zlievarenstvo. Tento súbor dekoratívnej keramiky je na Slovensku ojedinelým javom. Pochádza zo sériovej výroby a bol uplatnený vo viacerých českých mestách. V Banskej Bystrici je orientačným a identifikačným znakom domov i verejného priestoru.

 

In the “Old” Fončorda district of Banská Bystrica, the space above the ground-floor entrances to three apartment houses (built around 1948) is decorated with 6 glazed ceramic reliefs. These socialist house signs depicting the themes of partnership between the construction industry and the army, as well as the mining industry, can be seen at Jilemnického street No. 1262/25 and 27. The mining industry motif is repeated again at Ul. kpt. Nálepku street No. 1288/2, and the theme of partnership between the construction industry and the army above the entrance at No. 1290/6. The theme of metalworking appears only on the house at No. 1288/4, with the construction industry theme at No. 1290/8. All these signs date from 1951 and were created by renowned Czech sculptors, art restoration specialists and university teachers: Ladislav Pícha (1917–1990), author of the construction industry and army partnership and the mining industry reliefs, and Rudolf Semrád (1910–1980), author of the construction industry and metalworking reliefs. This set of decorative ceramic signs is unique in Slovakia. It was made in serial production and was used in several Czech towns. In Banská Bystrica, it serves as an identifying characteristic of the houses, as well as the public space.

 

Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.; Mgr. Milan Šoka