Krypta je jednou z mála architektonických rodinných hrobiek na evanjelickom cintoríne. Jej autorom je banskobystrický staviteľ a maliar Adolf Holesch (1838 – 1908). K jeho menu sa viaže novorenesančná vila Dominika Skuteckého na Hornej ulici 55 (1896) a vlastný rožný dom na konci Dolnej ulice (poškodený a zbúraný po explózii mosta na Bystričke v roku 1944). Presný rok výstavby hrobky nie je známy, pp. 1900 – 1908. Dnes je vo veľmi zlom stave – po násilnom vniknutí do krypty a následnom zamurovaní ju neoznačuje žiadne meno. Architekt vychádzal vo svojom projekte z centrálnych stavieb náhrobných architektúr východných kultúr v malom merítku. Hrobka je dvojetážová: na štvoruholníkové, nárožnými bosážami zdobené prízemie dosadá menšia ústredná osemhranná veža. Vlys pásu meandrov symbolizuje ponorenie vo vodách smrti, v spodnej časti omietky pekne tvarované makové kvety symbolizujú večný spánok. Striešky hrobky boli z medeného plechu. Interiér hrobky je toho času neprístupný. Jej súčasťou sú aj horizontálne hroby, kryté kamennými platňami na severovýchodnej strane hrobky (rovnako bez označenia menami).


The tomb is one of the few family mausoleums in the Lutheran Cemetery. It was designed by Adolf Holesch (1838–1908), a builder and painter who lived in Banská Bystrica. His name is also associated with the Neo-Renaissance villa of Dominik Skutecký on Horná 55 (1896) and with his own corner house at the end of Dolná street, which was damaged when the bridge across Bystrica was blown up in 1944 and the house had to be torn down. The year of construction of the tomb remains unknown, it was probably built between 1900 and 1908. Today, it is in a state of serious disrepair – the entrance to the tomb was walled after a break-in and bears no name. The design was inspired by the central structures of funerary architecture in the eastern cultures – on a small scale. The tomb has two levels – its rectangular ground floor decorated with bossages on the corners supports a smaller, octagonal central tower. A frieze with the meander pattern symbolizes immersion into the waters of death, while plaster poppy flowers on the bottom refer to the eternal sleep. The tomb was roofed with copper. Access to the interior of the tomb is currently closed. Horizontal graves covered with stone slabs (unmarked) on the north-east side of the tomb also form part of the structure.


Autor textu: Andrej Predajniansky

 

Hrobka rodiny Holeschovcov sa nachádza v zozname NKP ako Hrobka, vyhlásená NKP od 14.07.2014, Číslo ÚZPF PO 112/4,  Číslo rozhodnutia PÚSR-14/10192-5/45208/SKU