Originálne detské ihrisko „Hexagon“, ktoré navrhol a vyhotovil priemyselný dizajnér Ján Ondrejovič, sa nachádza v juhozápadnej časti parku pod Pamätníkom SNP. Preliezačky ihriska sú budované z liatych betónových šesťuholníkových tvárnic, ktoré sa stali základným funkčným a estetickým prvkom minimalisticky chápanej vzdušnej sochársko - dizajnérskej kompozície. Zvolený materiál detského ihriska korešponduje s hmotou Pamätníka SNP a v kontexte architektonicko-urbanistickej situácie, v ktorej je umiestnené, predstavuje citlivo zrealizovaný umelecký počin. Ihrisko spája utilitárne funkcie s premyslenou výtvarnou formou a dôstojne susedí s významným pamätným a symbolickým miestom mesta Banská Bystrica, reprezentovaným medzinárodne rešpektovanou architektúrou Dušana Kuzmu.

 

The “Hexagon”, an innovative children’s playground designed and created by industrial designer Ján Ondrejovič, is located in the south-west part of the park adjacent to the Memorial of the Slovak National Uprising. Its climbing frames are built using hexagonal precast concrete elements that are the functional and aesthetic building blocks of this minimalistic and airy sculptural structure. The material used for the playground is a reference to the mass of the Memorial, resulting in a work of art executed with great sensitivity to its surrounding architectural and urban context. The playground combines utilitarian functions with a carefully designed plastic art form, rising to the high standards of its location next to Banská Bystrica’s major memorial and symbolic site in the form of the internationally renowned work by architect Dušan Kuzma.

 

Autor textu: Zuzana Leškanič Majlingová

 

Výtvarné dielo Hexagon bolo obnovené v roku 2024.