V období stredoveku používali erby, čiže osobitné identifikačné znaky namaľované na štíte podľa ustálených pravidiel, nielen fyzické, ale aj právnické osoby. Mestské erby sa na území dnešného Slovenska používali už od prvej tretiny 13. storočia. Banská Bystrica v tomto období patrila do elitnej kategórie slobodných kráľovských a banských miest a erb získala medzi prvými. Presný dátum udelenia erbu panovníkom síce nie je známy, ale najstaršia zachovaná pečať s mestským erbom je štýlovo identická s pečaťou Banskej Štiavnice z roku 1275. Obsahom banskobystrického erbu je modifikovaný štátny znak uhorského kráľovstva – tzv. mladší štátny znak, ktorý sa používal za vlády dynastie Arpádovcov. Mestský erb spolu s vlajkou a pečaťou predstavujú oficiálne symboly mesta, ktorých používanie upravuje osobitný štatút.

 

During the Middle Ages, coats of arms – individual identification symbols painted on shields according to a set of rules – were used not only by individuals but by legal entities, too. Municipal coats of arms have been in use on the territory of present-day Slovakia since the first third of the 13th century. At that time, Banská Bystrica belonged to the elite group of free royal and mining towns and was among the first towns to receive a coat of arms. The exact date when the town was granted its coat of arms by the king is unknown, but the oldest preserved municipal seal with the coat of arms is identical in style to that of Banská Štiavnica, dating from 1275. The coat of arms of Banská Bystrica consists of a modified national emblem of the Kingdom of Hungary – known as the newer national emblem, used during the reign of the Arpád dynasty. The coat of arms, together with the flag and the seal, are the official symbols of the town, used in accordance with a special statute.

 

Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.