Pochádzal zo starého banskobystrického rodu. Po maturite v rodnom meste, vyštudoval rádioinžinierstvo na Vysokom učení technickom v Brne. V Banskej Bystrici založil firmu na vývoj a výrobu súčiastok pre rádioamatérov. Bol správcom banskobystrického vysielača a technickým kontrolórom všetkých vysielačov na Slovensku. Technicky zabezpečil vysielanie Slobodného slovenského vysielača. Prednášal na VŠ technickej v Bratislave a od roku 1953 viedol výskumné pracovisko pre elektrotechniku SAV. Študijné pobyty v zahraničí a spolupráca s prof. Šafránkom z Karlovej univerzity umožnili experimentovať v oblasti TV vysielania a postaviť aparatúru na prvý pokusný príjem TV v roku 1947. Viedol centrálny výskum TV prijímacej techniky na Slovensku, prednášal na kurzoch TV technikov a viedol skúšky v štátnych skúšobných komisiách. Pracoval na výskume v Geologickom ústave Dionýza Štúra, vo Farmakologickom ústave SAV a posledných 10 rokov ako výskumný inžinier v Berlíne vo firme Bosch-elektronik, kde bol ocenený zlatou medailou. Je autorom viac ako 40 registrovaných patentov.


Karol Dillnberger was descended from a family of old lineage in Banská Bystrica. After completing his secondary education in his native town, he studied radio engineering at the Czech Technical University in Brno. He founded a company to design and manufacture components for amateur radio operators and also worked as a manager of the transmitter in Banská Bystrica and as a technical inspector of all the transmitters in Slovakia. He was responsible for the technical aspects of broadcasting in the Free Slovak Radio. He was a lecturer at the Technical University in Bratislava and, since 1953, the Head of the Electrotechnical Research Laboratory at the Slovak Academy of Sciences. Building on his study visits abroad and on cooperation with Professor Šafránek from the Charles University, he experimented with TV broadcasting and made the equipment to receive the first test TV signal in 1947. He was the head of central research in TV broadcast reception Technologies in Slovakia, a lecturer in TV technician training courses and Senior Examiner in state examination commissions. He was also involved in research at the Dionýz Štúr Institute of Geology and at the Pharmacology Institute of the Slovak Academy of Sciences. During the last ten years he worked as a research engineer for Bosch-Electronic in Berlin, where he was awarded the Gold Medal. He is the author of more than 40 registered patents.


Autor textu: Mgr. Eva Furdíková; Ing. Dušan Klimo