Spolok odborníkov AVT presadzoval myšlienku vytvárania vhodných podmienok aj pre najmladších obyvateľov sídliska – deti, ktoré mohli v tom čase tráviť voľný čas len v rozostavanom, pomerne nebezpečnom teréne. Išlo o generáciu detí silnej populačnej vlny 70. rokov (tzv. Husákove deti), ktoré vyrastali v období posunu sociálnych hodnôt. Niekedy boli prezývané aj ako „deti s kľúčom na krku“. Aj vďaka iniciatíve združenia AVT boli na sídlisku Fončorda pre deti postupne vybudované originálne ihriská, ktoré navrhovali a realizovali akademicky vzdelaní domáci výtvarníci.

 

AVT promoted the idea of providing a suitable place for the neighbourhood’s youngest inhabitants, children, who, at the time, had to spend their leisure time on what was in fact a construction site with its hazards. These children were the baby boomers of the 1970s (referred to as Husák’s children), growing up at the time of a shift in social values. They were also known as “children with the key around their neck”. Thanks in part to AVT’s initiative, original playgrounds were gradually built in the Fončorda neighbourhood, designed and created by local academic artists.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová