Tragická udalosť, ktorá spojila ľudí v mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej monarchii a na ktorú zostala pamiatka aj v Banskej Bystrici, bolo zavraždenie kráľovnej Alžbety Bavorskej (známejšej ako Sissi) 10. septembra 1889 v Ženeve. Už 19. septembra 1898 vyšlo nariadenie na výsadbu pamätných stromov kráľovnej Alžbety. Na výsadbu boli odporúčané smutné vŕby, lipy, buky a stále zelené ihličnany. V priebehu necelého roka sa na vyjadrenie úcty k obľúbenej panovníčke vysadilo na území vtedajšej monarchie, a teda aj na území dnešného Slovenska, viac ako dva a pol milióna rôznych stromov. Časť z nich sa zachovala aj v Banskej Bystrici, v parčíku pri Medenom hámri, kde bolo vysadených vyše štyridsať líp, javorov a jelší. Pri rozširovaní cesty v roku 1983 väčšinu pôvodných stromov necitlivo vyrúbali. Z pôvodne veľkej aleje, vysadenej v rokoch 1898 až 1899, zostalo iba torzo pozostávajúce z deviatich líp veľkolistých a jedného javora horského. Na základe dendrologického výskumu z roku 2013, ktorý potvrdil vek stromov, sa začalo s postupnou revitalizáciou torza pôvodného parku, v rámci ktorej tu bol umiestnený pamätník Alžbete Bavorskej, ktorý bol 26. júna 2014 slávnostne požehnaný.


The assassination of Empress Elisabeth of Bavaria (or Sissi, as she was known) on 10 September 1898 in Geneva was a tragedy that united all the peoples of the Habsburg monarchy in grief. On 19 September 1898, an order was issued for trees to be planted in remembrance of Empress Elisabeth. Weeping willows, limes, beeches and evergreen conifers were recommended for the purpose. In the year that followed, more than 2.5 million trees were planted across the monarchy, including present-day Slovakia, in honour of the popular monarch. In Banská Bystrica a few of those trees have been preserved until today in a small park near Medený hámor. More than 40 limes, maples and alders were originally planted. Most of them were felled in 1983 to provide space for a wider road. Only a torso of the original allée planted in 1898–1899 remains, including 9 large-leaved limes and one maple. A dendrological survey in 2013 confirmed the age of the trees and informed a gradual revitalization of the remains of the original park. A memorial to Elisabeth of Bavaria was erected there and consecrated on 26 June 2014.


Autor textu: Andrej Predajniansky