Budova Strednej zdravotníckej školy bola postavená v r. 1966 a pravdepodobne v  rokoch 1966 –
1967 bolo realizované aj monumentálne výtvarné dielo, ktorá je komponované v ploche juhovýchodnej fasády
 vertikálneho monolitu schodiska, priečne vsadeného do hmoty päťpodlažnej budovy školy. Fasáda schodiska
je vybudovaná z dvoch stien spojených v širokom uhle a vytiahnutá nad úroveň  výšky stavby, čím nielen
ozvláštňuje pomerne jednoduchú hmotovú skladbu školskej budovy, ale vytvára prirodzene dominantnú
pohľadovú plochu ideálnu na uplatnenie výtvarného diela v architektúre. Autorom výtvarnej kompozície je
akademický maliar Marián Čunderlík (1926 – 1983), ktorý patril ku kmeňovým autorom umeleckého
zoskupenia Bratislavské konfrontácie. Tvorili ho  výtvarníci venujúcich sa progresívnym
umeleckým prejavom štrukturálnej abstrakcie. Spojenie názorovo blízkych výtvarníkov intenzívne fungovalo
v rokoch 1961 – 65, kedy Marián Čunderlík opustil figuratívnu tvorbu v prospech nepredmetného umeleckého
prejavu. Monumentálna kompozícia betónového reliéfu, zložená z abstraktných geometrických tvarov –
kruhov, štvorcov, obdĺžnikov, oblúkov na fasáde Zdravotníckej školy vzniká krátko po období Bratislavských
konfrontácií a patrí k vrcholným prejavom zrelej a názorovo vyhranenej tvorby Mariána Čunderlíka.  
Betónové časti reliéfu boli pôvodne kombinované s farebne namaľovanými plochami plechu. Kompozícia je
dnes veľmi poškodená a vyžaduje  odbornú rekonštrukciu.