Plastika Mӧbiová páska bola realizovaná pre Telekomunikačný úrad -  Riaditeľstvo spojov a osadená v exteriéri budovy na priľahlom pozemku na konci Hornej ulice, kde sa nachádza dodnes. Akademický sochár a architekt Štefan Belohradský stvárnil v abstraktnom diele nekonečno. Výnimočné dielo je v súčasnosti veľmi zanedbané a vyžaduje si odbornú rekonštrukciu. Názov kamennej plastiky pomenúva  tzv. Möbiovú pásku -  plochu, ktorá má len jednu stranu a jednu hranu. Ide o deformáciu dvojrozmernej plochy do tretieho rozmeru, ktorú v roku 1858 objavil matematik August Ferdinand Möbius. Na vytvorenie Möbiovej pásky je potrebný  dlhší úzky pruh materiálu, pričom jeden koniec sa priečne pootočí o 180° a spojí sa s druhým koncom. Nevznikne tak bežný prstenec s dvomi stranami, ale objekt, ktorý hoci je trojrozmerný, má len jednu stranu, rubová a lícová strana na seba plynule nadväzujú, jedna strana prechádza do druhej. Exaktne odvodená sochárska forma v diele Mӧbiová páska je typickým príkladom postupu tvorby Štefana Belohradského. Abstrahovanie tvaru a hľadanie súhrnnej, konštruktívnej osnovy priviedlo autora už v prvej polovici 60. rokov k čistému geometrickému tvarosloviu aj zásluhou pôvodného vzdelania architekta. V roku 1967 bol zakladajúcim členom Klubu konkretistov na Slovensku, ktorý združoval umelcov s konštruktivisticko – geometrickým východiskom tvorby nadväzujúcimi na avantgardné umelecké tendencie 1. pol. 20. st.  Štefan Belohradský ( 1930 – 2012) absolvoval v roku 1952 Fakultu architektúry SVŠT v Bratislave (prof. V. Karfík, E. Hruška). V rokoch 1954-1959 študoval sochárstvo na VŠVU v Bratislave (prof. F. Štefunko). Vytváral monumentálne i komorné diela, ktoré sú uložené v mnohých významných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. V roku 1970 vytvoril pre výstavu EXPO v Osake kinetický objekt Slnko nádeje.